nov
15

Leonardium

leonardium mini15. novembra 2018 absolvovali žiaci VI.C cestu do tvorivej mysle renesančného génia Leonarda da Vinci. Nadácia Aha deti pripravila v Prešove interaktívnu výstavu zameranú na život a dielo tohto veľkého talianskeho umelca, ktorý žil v rokoch 1452 – 1519. Žiaci sa aktívne zapájali do aktivít podľa inštrukcií lektorky výstavy. Stavali samonosný most. Vyskúšali si kladkostroj. Kreslili podľa predlôh umelcových malieb. Riešili úlohy pri dielach Mona Lisa, Posledná večera, Dáma s hranostajom a Vitruviánsky muž. Oboznámili sa s nákresmi prvého bicykla, obrneného auta, padáku, helikoptéry, lietadla, tanku, pušky, plachetnice a lanového mosta. Prezliekali sa do dobového kostýmu. Cestou z výstavy si prezreli pamiatky Prešova. Zastavili sa pri značke - 49. rovnobežka severnej zemepisnej šírky a soche Krista (3 m vysoká kópia sochy z Ria de Janeiro).

 • 46346346_1992044501096285_6241730002518278144_n
 • 46352985_714034728972633_7393491548127625216_n
 • 46437260_747665555582614_1679685018529562624_n
 • 46447676_501367750383342_8199772551581270016_n
 • 46451815_347190199378567_7074410396118941696_n
 • 46468497_324130161513384_1745839914458546176_n
 • 46473878_1931305810322143_9209432939538939904_n
 • 46477116_2106311756102710_4353759595781423104_n
 • 46479416_2206298909690350_7957525920661635072_n
 • 46480547_655293721531494_7155770245074911232_n
 • 46491990_278778439437159_8011913559682318336_n
 • 46492066_2176623392660256_2648637354268426240_n
 • 46492218_177990299812383_1329816454316425216_n
 • 46493547_356544385100526_7927995039794331648_n

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI