nov
16

Úspechy v umeleckých súťažiach

imatr miniNašu školu navštevuje mnoho nadaných a talentovaných žiakov, o čom svedčia aj prvé tohtoročné úspechy týkajúce sa tvorivej umeleckej činnosti. Dňa 28.9.2018 sa uskutočnilo v Bystřici nad Pernštejnem vyhodnotenie medzinárodnej súťaže Môj domov venovanej 100. výročiu založenia ČSR. Danielka Vargová, žiačka VI. A triedy, ktorú pripravila Mgr. M. Borošová, získala vo svojej kategórii 1. miesto.
26.10.2018 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou boli odmenení malí umelci v súťaži Čítačka s písačkou (práce žiakov hodnotili spisovateľka A. Verešpejová a ilustrátor M. Regitko). V literárnej časti Dominika Mattová, žiačka IX.C pod vedením Mgr. S. Goffovej, zaujala a bola ocenená za svoju rytmizovanú prózu. Vo výtvarnej časti Dominike Čorejovej zo VI. C triedy, ktorú pripravila Mgr. M. Borošová, udelili 2. miesto.

Dňa 16.11.2018 taktiež v knižnici sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže KOMIKSIÁDA. V nej boli úspešné: Zuzka Gavaľová zo IV. B triedy, ktorú pripravila Mgr. D. Hrehová, získala 3. miesto a Noemi Mitrikovej z III. A triedy pod vedením Mgr. H. Borošovej, udelili Čestné uznanie. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

  • p_20181026_093212
  • p_20181026_093237
  • p_20181026_100520
  • p_20181026_100735

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI