nov
30

iBobor

ibobor miniNovemeber už tradične patrí súťaži iBobor aj v našej škole. Tento rok sa na nej zúčastnilo 76 žiakov. Spolu so 77 928 súťažiacimi z 979 škôl na celom Slovensku sme sa tak pripojili k medzinárodnej účasti na tejto zaujímavej informatickej súťaži. Súťažili sme v 4 kategóriách. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto dosiahol aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musel v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov zo 72, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov z 96 a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov z 80.

V kategórii Drobci (2. a 3. ročník) získali diplom Katarína Zajícová(56 bodov), Viktor Kóňa (52 bodov), Matthias Popaďák (52 bodov) a Boris Ťasko (48 bodov).

U Bobríkov (4. a 5. ročník) to boli Michael Kozák (96 bodov - 100%), Richard Vasilko (88 bodov), Laura Ravasová (88 bodov), Ľuboslava Demková (86 bodov), Natália Keblešová (84 bodov), Milan Gešperik (76 bodov), Nicola Sopková (72 bodov), Adriana Hladová (72 bodov), Gabriel Šmatko (72 bodov), Daniel Roža (71 bodov), Dominika Petríková (70 bodov), Jakub Kmec (68 bodov) a Stela Saladiaková (62 bodov).

Benjamíni (6. a 7. ročník) tiež zabodovali diplomaticky. Erika Barlová (80 bodov - 100%), Ondrej Alex Henkeľ (74,67 bodov), Zuzana Mičejová (73,34 bodov), Juliána Tarčinská (70,67 bodov), Richard Melniček (69,34 bodov), Adam Kulik (66,68 bodov), Ingrid Tkáčová (65,67 bodov), Robert Hudák (58,68 bodov) a Emília Kaňuchová (52,02 bodov).

V poslednej kategórii Kadeti (8. a 9. ročník) diplomy získali títo žiaci: Martin Bak (80 bodov - 100%), Adam Humeník (80 bodov - 100%), Dominik Ivanov (80 bodov - 100%), Martin Kozák (73,34 bodov), Katarína Kaňuchová (69,34 bodov), Daniel Bačovčin (68,34 bodov), Matej Stavný (68,01 bodov), Ján Mičej (62,68 bodov), Klára Bodnárová (61,35 bodov), Richard Juhás (59,34 bodov), Ema Sabolová (57,35 bodov), Ondrej Lehončák (56,68 bodov), Samuel Saladiak (56,02 bodov), Miroslav Leško (54,69 bodov), Filip Gavaľa (52,68 bodov) a Šimon Gdovec (51,02 bodov). Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa informatických úspechov...

  • img_20181112_101437
  • img_20181112_101451
  • img_20181112_101458
  • img_20181130_111132
  • img_20181130_111459
  • img_20181130_124049
  • sam_3962
  • sam_3964

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI