mar
21

Nikola Šuhaj v DJZ v Prešove

ns miniNikola Šuhaj (1898 - 1921) bol podľa jedného názoru podkarpatský národný hrdina, podľa iného zločinec, ktorý sa vzpieral spravodlivosti. Ale vďaka knihe Ivana Olbrachta, vydanej prvýkrát v roku 1933, sa Nikola Šuhaj stal legendou. Pravdepodobne pomery v tejto dobe a Nikolova túžba po slobode a nezávislosti ho prinútili k zbojníckemu životu. Hlavnými atribútmi šuhajovskej legendy sú nezraniteľnosť, láska k Eržike a horám, zmysel pre spravodlivý súd. Aj naši ôsmaci sa mali možnosť prostredníctvom divadelného muzikálu oboznámiť s jeho životom na pôde Divadla Jonáša Záborského 21.3.2019. A tu sú ich odozvy.

Predstavenie ma veľmi zaujalo. Spájali sa tam rôzne druhy tanca aj umenia. Libreto samé o sebe nie je až také zaujímavé, ale predstavenie bolo dobre spracované, hlavne po hudobnej stránke. Herci podali úctyhodný výkon. (D.Vardžik VIII.B)
Divadelné predstavenie sa páčilo asi každému. Bolo veľmi zaujímavé a napínavé. V pozadí boli prepracované kulisy a hrali tam výborní herci a tanečníci. Najviac sa mi páčili tanečníčky a ich krásne choreografie, v ktorých boli nielen prvky baletu, no aj ľudových tancov. (A.Ruščáková VIII.B)
Divadelné predstavenie bolo vcelku úžasné. Hneď od začiatku na mňa ponaskakovali zimomriavky pri výstreloch z pušiek vojakov. Páčilo sa mi prelínanie dramatických a voľnejších scén. Humor v predstavení nechýbal. Boli tam krásne kulisy a úžasná atmosféra. Divadelné predstavenie bolo pre mňa jedno z najsilnejších umeleckých zážitkov. (A.Kandalová VIII.B)
Tento muzikál bol veľmi príjemný a zaujímavý. Veľmi pekný a ľahko pochopiteľný dej. Chválim hercov za super výkon. Odporúčam každému. (P.Olejarník VIII.B)
Predstavenie sa mi veľmi páčilo. Bola veľmi zaujímavá pohyblivá scéna, zaujímavý príbeh, vtipné scény a skvelí herci a tanečníci. (B.Šofranková VIII.A)
Muzikál sa mi veľmi páčil. Javisko ma ohúrilo rôznymi efektmi. Bolo to napínavé, bola som vo vytržení, čo bude nasledovať. Tanečníci podali fantastický výkon. Každému odporúčam pozrieť si tento príbeh v akejkoľvek forme. (E.Fejková VIII.A)

 ns8 mini

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI