mar
12

Beseda s historikom

snp miniV tomto roku si pripomíname 75. výročie SNP a 80. výročie vzniku Slovenského štátu. O protifašistickom odboji a partizánskom hnutí v okrese Vranov nad Topľou prišiel 12. marca 2019 porozprávať žiakom deviateho ročníka historik p. Šafranko z Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Pútavé rozprávanie o udalostiach a bojoch dopĺňali dobové pohľadnice Vranova a okolia i fotografie osobností SNP, ktoré sa stali obeťami 2. svetovej vojny. Fakty a informácie z regionálnych dejín žiaci v učebnici nenájdu, a tak sa dozvedeli, že aj Vranovčania bojovali v povstaní za obnovenie Československa a vystúpili proti nacistickému Nemecku.

Najviac sa o to zaslúžili osobnosť Judr. Cyrila Daxnera, partizánska jednotka Čapajev i poľné letisko v Petrovciach, ktorí pomáhali a ukázali svoje občianske postoje v ťažkých časoch.
Po vzniku Slovenského štátu v marci 1939 bol okres Vranov nad Topľou súčasťou Šarišsko-zemplínskej župy. Pozostával zo 45 obcí. Podľa údajov zo sčítania ľudu k 15. decembru 1940 žilo v okrese 34 998 obyvateľov a 1821 bolo židovskej národnosti.

  • img_20190312_081303
  • img_20190312_081322
  • img_20190312_081639
  • img_20190312_085914
  • img_20190312_090151
  • img_20190312_090215
  • img_20190312_090234

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI