mar
14

Hviezdoslavov Kubín 2019

hk miniPrednes je vzácnou chvíľkou tvorivého ticha, kedy sa pýtame, ale aj hľadáme odpovede. Prednes je dialógom, a nie iba jednostrannou iniciatívou jej autora. Naša slovenčina je ľubozvučná reč. Majstrovsky ňou vedel narábať náš najväčší básnik P. O. Hviezdoslav. Na jeho počesť sa konajú súťaže v prednese poézie a prózy s hrdým názvom Hviezdoslavov Kubín. V tejto súťaži recitačné schopnosti ukázali žiaci našej školy dňa 14.3.2019. Pripravenosť súťažiacich bola výborná, konkurencia veľká a porota to nemala ľahké.

 Výsledková listina školského kola v prednese poézie I. kategória Hviezdoslavov Kubín 2019

Umiestnenie

Trieda

Meno a priezvisko

Názov

Autor

1.miesto

IV. A

Alexandra Mižovová

Krajina zázračno

Daniel Hevier

2.miesto

II. A

Daniel Berta

Prečo má mačiatko chvostík

Michal Černík

II.B

Zuzana Štefanková

Dorotka

Valentín Šefčík

3.miesto

II. D

Ella Venglovičová

Neposedná Radka

Alica Náhliková

IV.D

Tamara Furková

Trinásťročná

Krista Bendová

 Výsledková listina školského kola v prednese prózy I. kateg. Hviezdoslavov Kubín 2019

Umiestnenie

Trieda

Meno a priezvisko

Názov

Autor

1.miesto

IV. A

Tamara Kolesárová

O spievajúcom Aladárovi

Cyril Vašík

2.miesto

II. D

Tomáš Puškár

Ako psíček nakupoval

Jozef Pavlovič

III. C

Lucia Mišková

Rozprávka

Jana Belašičová

3.miesto

III. B

Sofia Fuňáková

Magdalénka a psík z knižnice

Lisa Papp

III. A

Noemi Mitríková

Bol jeden pilot

Octav Pancu-Lasi

 Výsledková listina školského kola v prednese poézie II. kategória Hviezdoslavov Kubín 2019

Umiestnenie

Trieda

Meno a priezvisko

Názov

Autor

1.miesto

V.A

Samuel Galbavý

Strach je dobrá vec

Valentín Šefčík

2.miesto

VI.C

Juliána Tarčinská

Múdry Maťko a blázni

Milan Rúfus

3.miesto

VI.A

Veronika Dvorská

Strach je dobrá vec

Valentín Šefčík

 Výsledková listina školského kola v prednese prózy II. kategória Hviezdoslavov Kubín 2019

Umiestnenie

Trieda

Meno a priezvisko

Názov

Autor

1.miesto

V.C

Katarína Káčerová

Vytiahnutá ihlica

J.Solárová

2.miesto

V.B

Matúš Tkáč

Vartáš

P.Gibej

3.miesto

VI.B

Emma Sisáková

Denník odvážneho bojka

Jeff Kinney

 Výsledková listina školského kola v prednese poézie III. kateg. Hviezdoslavov Kubín 2019

Umiestnenie

Trieda

Meno a priezvisko

Názov

Autor

1.miesto

VIII.B

Lukáš Balog

Do hlbín srdca

Lukáš Balog

2.miesto

VIII.C

Sára Keblešová

Ak...

R.Kipling

3.miesto

VIII.A

Ema Fejková

Slnečné víno

Janko Jesenský

IX.A

Tomáš Kobielsky

Ak...

R.Kipling

 Výsledková listina školského kola v prednese prózy III. kategória Hviezdoslavov Kubín 2019

Umiestnenie

Trieda

Meno a priezvisko

Názov

Autor

1.miesto

VII.B

Zoja Durkajová

Na ľavé líce

A.Prášilová

2.miesto

VII.A

Sofia Dobranská

Imidž je nanič

Gabriela Majtaníková

3.miesto

VIII.B

Katarína Kocáková

Rodičovské združenie

Valentín Beniak

Všetkým súťažiacim ďakujeme za predvedené výkony. Víťazom blahoželáme a najlepším želáme, aby našu školu čo najlepšie reprezentovali v obvodovom kole.

 • 20190314_155416
 • 20190314_155655
 • 20190314_155744
 • img_4603
 • img_4604
 • img_4605
 • img_4606
 • img_4607
 • img_4608
 • img_4609
 • img_4610
 • img_4611
 • img_4612
 • img_4613
 • img_4614
 • img_4615
 • img_4616
 • img_4617
 • img_4618
 • img_4619
 • img_4620
 • img_4621
 • img_4622
 • img_4623
 • img_4624
 • k1
 • k2
 • k3
 • k4
 • k5

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI