mar
22

Vo volejbale úspech chlapcov aj dievčat

lopty miniV uplynulých dňoch sme boli svedkami okresných kôl vo volejbale žiakov a žiačok základných škôl, ktoré sa uskutočnili na našej ZŠ Sídlisko II. Súťažilo sa systémom každý s každým. Za účasti ZŠ Lúčna, ZŠ Juh, Cirkevnej spojenej školy a nás si naši volejbalisti počínali veľmi dobre. Najťažší, no zároveň najvyrovnanejší súboj odohrali naše dievčatá už tradične proti dievčatám zo ZŠ Juh. Tentokrát to bolo v prospech súpera a nám sa podarilo vybojovať výborné druhé miesto. Za skvelú reprezentáciu školy ďakujeme všetkým členkám družstva, ktorými boli:

Viktória Ambrózyová, Gabriela Ivanová (IX.A), Soňa Zambová (VIII.A), Barbora Veliká, Alexandra Kandalová, Kristína Krúdyová (VIII.B), Sofia Dobranská, Natália Šuličová (VII.A), Sofia Kerestešová (VII.B), Alžbeta Molčanová, Petra Feniková (VII.C)
Chlapci si poradili so všetkými súpermi hladko 2:0 a právom tak stáli na najvyššom stupni pre víťaza. Dievčatám aj chlapcom srdečne blahoželáme a chlapcom prajeme veľa úspechov na krajskom kole!
Družstvo chlapcov: Bak Martin (IX.B), Baran Tomáš, Bereš Karol, Mičko Maroš, Mikula Šimon, Zelizňák Ľuboš (VIII.C), Hreha Martin (VIII.B), Ihnát Michal, Mehaj Jakub, Juhan Ján (VII.C)
Chlapcov pripravoval Mgr. Rastislav Fedor a dievčatá Mgr. Janka Lazúrová

  • 02
  • 03

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI