mar
22

22. marec – deň vody

dv miniVoda je základnou podmienkou života. Dnes sú vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody a preto Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Téma tohtoročného Svetového dňa vody „Nenechaj nikoho za sebou“ je venovaná naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých, zaoberá sa na základe cieľov udržateľného rozvoja riešením vodnej krízy, hľadá dôvody, prečo toľko ľudí zostáva bez vody.
Tento deň sme si pripomenuli rozhlasovým vysielaním, v ktorom sa žiaci dozvedeli dôležité informácie o vode a tom, prečo je potrebné vodu chrániť. Na hodinách biológie piataci prezentovali zaujímavosti o vode a vytvárali vodné kvapky, ktoré znázornili to, čo pre nich voda znamená. Deviataci na hodine geografie riešili vodné úlohy a tak si overili svoje vedomosti o slovenských vodách. Žiaci sa obliekli do farieb vody a uprednostnili v tento deň na pitie čistú vodu, ktorá je pre organizmus najlepšia.

Básne, hádanky, zaujímavosti na kvapkách vody, ktoré sa stali súčasťou padajúceho dažďa z oblaku, symbolizovali dnešný deň a to, že život by bez vody neexistoval.

 • img_20190319_112202
 • img_20190319_112210
 • img_20190319_112219
 • img_20190322_091650
 • img_20190322_093129
 • img_20190322_093141
 • img_20190322_093702
 • img_20190322_125650
 • img_20190322_131151
 • img_20190322_131200
 • img_20190322_131248
 • img_20190322_132016

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI