apr
11

DEŇ NARCISOV

narcis mini11. apríla 2019 sa na celom Slovensku, aj na našej škole niesol v duchu DŇA NARCISOV. Prostredníctvom rozhlasového vysielania sme vyzdvihli cieľ a význam tohto dňa.
V priestoroch školy sme urobili finančnú zbierku, ktorá bola organizovaná Ligou proti rakovine už 23-krát. Zakúpením a pripnutím žltého narcisu na odev sme podporili myšlienku spolupatričnosti s chorými ľuďmi.
Narcis ako jeden z prvých kvietkov jari oznamuje príchod tohto obdobia, prebúdzania prírody a života. Tak sa stal i symbolom nádeje, že aj náročný boj s touto zákernou chorobou môže mať šťastný koniec.

V rámci tohto výnimočného dňa sme štvrtákom zorganizovali besedu s Mgr. Jurčovou z Hornozemplínskeho osvetového strediska, na ktorej sa dozvedeli viac o vzniku a zameraní neziskovej organizácie Ligy proti rakovine, o prevencii civilizačných chorôb a zdravotnom štýle.
Pre žiakov deviatych ročníkov si MUDr. Molčanová, kožná lekárka pripravila zaujímavú prednášku ohľadom prevencie kožného melanómu, starostlivosti o kožu, bežné kožné ochorenia a znamienka. Pani doktorka žiakom veľmi odborne a primerane zodpovedala na širokú škálu otázok o problematickej pleti, ako sa správne a zdravo slniť v letných mesiacoch, aké ochranné krémy používať, či je alebo nie je vhodné navštevovať soláriá.
Veríme, že zapojením sa do 23. ročníka Dňa narcisov sme urobili kúsoček dobra pre ľudí v ťažkom období. Pre nás to bol deň v škole skrášlený o tieto príjemné aktivity. Za podporu tejto akcie nám všetkým patrí úprimné ĎAKUJEME.

Vo finančnej zbierke počas Dňa narcisov bola vyzbieraná suma 340,88 €. Peniaze sme odovzdali občianskemu združeniu NARCIS. Všetci, ktorí sme sa do zbierky zapojili sme ukázali, že máme srdce na správnom mieste. Teší nás, že sme opäť prispeli na dobrú vec. Všetkým patrí úprimná VĎAKA.

 

  • img_20190411_080035
  • img_20190411_083504
  • img_20190411_085004
  • img_20190411_085143
  • img_20190411_092803
  • img_20190411_130635

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI