apr
04

Slávnostný zápis do 1. ročníka

zapis1 miniDňa 4.4.2019 sa naša škola premenila na rozprávkovú krajinu. Odohrávala sa v nej veľká udalosť. Kozliatka, ich mama a vĺčik v podaní žiakov IV. A triedy privítali budúcich prváčikov, ich rodičov a známych na slávnostnom zápise detí do 1. ročníka. Mnohí plní očakávania a zvedavosti, niektorí smelší a iní zas bojazlivejší sledovali so svojimi blízkymi milé slová p. zástupkyne Mgr. I. Imrichovej, či príhovor p. riaditeľa Mgr. M. Bendika. Kultúrny program, v ktorom sa predstavili aj členovia súboru Cifroško a mažoretky, potešil všetkých prítomných. V triedach, ktoré vyzdobili p. učiteľky z 1. stupňa, si budúci prváčikovia vyskúšali vedomosti a zručnosti pri vypracovávaní zábavných úloh. Odmenou im bol pamätný list a čakalo ich aj krásne prekvapenie – darček, ktorý vyrobili p. vychovávateľky s deťmi v ŠKD.

Poďakovanie za spríjemnenie tejto slávnostnej udalosti patrí pedagógom PaedDr. J. Kolesárovej, Mgr. D. Kolesárovej, p. vychovávateľke M. Holpovej, Mgr. P. Kocákovi, Mgr. P. Šofrankovi, Mgr. M. Borošovi a všetkým účinkujúcim.
Zápisu sa zúčastnili aj pozvaní hostia: PaedDr. Marianna Lapčáková, vedúca oddelenia školstva, Mgr. Bibiána Lancíková riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a p. Helena Vasiľová, riaditeľka Materskej školy na Sídlisku II vo Vranove nad Topľou a p. Emília Nováková, riaditeľka Materskej školy Okulka vo Vranove nad Topľou.
Budúcim prváčikom želáme šťastné kroky nielen pri zdolávaní školských povinností. Ich rodičom ďakujeme za dôveru, ktorú nám prejavili výberom našej školy pre vzdelávanie svojich ratolestí.

 • dsc_0012
 • dsc_0016
 • dsc_0019
 • dsc_0022
 • dsc_0039
 • dsc_0059
 • dsc_0067
 • dsc_0071
 • dsc_0075
 • dsc_0080
 • dsc_0085
 • dsc_0095

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI