máj
21

Týždeň otvorených dverí – utorok 21.05.2019

od01Dnešný deň v rámci týždňa otvorených dverí bol sčasti venovaný prírodným vedám. Počas Fyzikálnej a chemickej show sa žiaci presvedčili o tom, že aj predmety, ako sú fyzika a chémia, môžu byť naozaj skutočnou zábavou. Zaujímavé pokusy, ktoré chvíľami svojou neobyčajnosťou pripomínali až kúzla, boli naozaj tou správnou voľbou, ako žiakov zaujať. Na svoje si prišli predovšetkým tí, ktorí sa stali súčasťou programu, kde sa naučili vyrobiť „vedecké hračky“ a následne boli nimi obdarovaní.
Ráno o 8.00 hod. v školskej jedálni už sedeli všetci siedmaci. Svoje vedomosti si 3 trojčlenné družstvá preverili v súťaži regionálnych dejín Vranova. K 75. výročiu SNP si žiaci pozreli film s ukážkami rekonštrukcie bojov na severovýchodnom Slovensku, kde vyčíňala skupina banderovcov a mnoho ľudí kruto postrieľala. Výstava žiackych prác – karikatúr historických udalostí i osobností, obrázky a pohľadnice Vranova z počiatku 20. storočia poskytli žiakom dokonalý obraz dávnych čias. Na 1.poschodí dievčatá v dobových kostýmoch zaujali žiakov krátkym výkladom z obdobia rytierov, vojen a žiaci si mohli pozrieť výstavu mincí vyrazených pri príležitosti ankety Najväčší Slovák.

 • dsc_0143
 • dsc_0144
 • dsc_0145
 • dsc_0146
 • dsc_0147
 • dsc_0150
 • dsc_0151
 • dsc_0152
 • dsc_0153
 • dsc_0154
 • dsc_0155
 • dsc_0156
 • dsc_0157
 • dsc_0158
 • dsc_0160
 • dsc_0161
 • dsc_0162
 • dsc_0164
 • dsc_0165
 • dsc_0166
 • dsc_0167
 • dsc_0168
 • dsc_0169
 • dsc_0170
 • dsc_0171
 • dsc_0172
 • dsc_0174
 • dsc_0175
 • dsc_0176
 • dsc_0177
 • dsc_0178
 • dsc_0180
 • dsc_0181
 • dsc_0182
 • dsc_0184
 • dsc_0186
 • dsc_0188
 • dsc_0189
 • dsc_0190
 • dsc_0191
 • dsc_0192
 • dsc_0194
 • dsc_0195
 • dsc_0196
 • dsc_0197
 • dsc_0198
 • dsc_0199
 • dsc_0200
 • dsc_0201
 • dsc_0202
 • dsc_0203
 • dsc_0204
 • dsc_0205
 • dsc_0206
 • dsc_0208
 • dsc_0209
 • dsc_0210
 • dsc_0211
 • dsc_0213
 • dsc_0214
 • dsc_0215
 • dsc_0216
 • dsc_0217
 • dsc_0220
 • dsc_0221
 • dsc_0222
 • dsc_0223
 • dsc_0224
 • dsc_0225
 • dsc_0226
 • dsc_0228
 • dsc_0230
 • dsc_0233
 • dsc_0234


Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI