máj
22

Týždeň otvorenej školy – streda 22.05.2019

od01Stred týždňa otvorenej školy ponúkol žiakom dve zaujímavé akcie. Do hlavnej s názvom Bezpečne na cestách boli zapojení žiaci tretieho a piateho ročníka. Postupne sa popasovali s úlohami týkajúcimi sa cestnej premávky a bezpečnosti. Vyfarbovali dopravné značky, určovali ich druh a názov; hádali dopravné hádanky; zúčastnili sa vedomostnej súťaže. Tretiaci si precvičili jazdu vpred a cúvanie na štvorkolkách, piataci sa „točili“ okolo bicykla – čakala ich prezentácia o histórii bicykla, prednáška o údržbe bicykla spojená s názornými ukážkami, ako aj súťaž družstiev v jazde zručnosti na bicykli s využitím prekážok. Po absolvovaní súťažných disciplín čakalo na žiakov stanovište Červeného kríža s ukážkami poskytovania prvej pomoci, ako aj prehliadka vozidiel Policajného zboru SR. Ďalšia zaujímavá aktivita mala názov Technika na dosah. Jej hlavnými aktérmi boli roboty skonštruované našimi žiakmi. Všetci mali možnosť spestriť si vyučovanie ukážkami robotického hokeja, robotického škorpióna a 3D tlačiarne, ako aj robota ochrancu a parného stroja.

 • dsc_0236
 • dsc_0237
 • dsc_0240
 • dsc_0241
 • dsc_0242
 • dsc_0243
 • dsc_0244
 • dsc_0246
 • dsc_0247
 • dsc_0248
 • dsc_0250
 • dsc_0253
 • dsc_0254
 • dsc_0255
 • dsc_0256
 • dsc_0257
 • dsc_0258
 • dsc_0259
 • dsc_0260
 • dsc_0262
 • dsc_0263
 • dsc_0265
 • dsc_0266
 • dsc_0267
 • dsc_0268
 • dsc_0269
 • dsc_0271
 • dsc_0272
 • dsc_0274
 • dsc_0276
 • dsc_0277
 • dsc_0278
 • dsc_0279
 • dsc_0280
 • dsc_0281
 • dsc_0282
 • dsc_0285
 • dsc_0286
 • dsc_0287
 • dsc_0289
 • dsc_0290
 • dsc_0291
 • dsc_0292
 • dsc_0293
 • dsc_0294
 • dsc_0295
 • dsc_0298
 • dsc_0300
 • dsc_0301
 • dsc_0305
 • dsc_0307
 • dsc_0310
 • dsc_0311
 • dsc_0312
 • dsc_0313
 • dsc_0314
 • dsc_0315
 • dsc_0316
 • dsc_0317
 • dsc_0318
 • dsc_0319
 • dsc_0321
 • dsc_0322
 • dsc_0323
 • dsc_0324
 • dsc_0325
 • dsc_0326
 • dsc_0327
 • dsc_0328
 • dsc_0329
 • dsc_0330
 • dsc_0332
 • dsc_0333
 • dsc_0337
 • dsc_0339
 • dsc_0340
 • dsc_0341
 • dsc_0342
 • dsc_0343
 • dsc_0344
 • dsc_0345
 • dsc_0346
 • dsc_0347
 • dsc_0349
 • dsc_0350
 • dsc_0351
 • dsc_0353
 • dsc_0354
 • dsc_0356
 • dsc_0357
 • dsc_0361
 • dsc_0362
 • dsc_0368


Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI