máj
31

Po stopách Dunaja

bvb mini„Cestovanie je jediná vec, ktorú si kúpiš a spraví ťa bohatším.“
Žiaci ôsmeho ročníka sa za uplynulé dni naozaj obohatili. A to o skúsenosti, zážitky a nové obzory. V termíne od 29. - 31. mája 2019 navštívili tri hlavné mestá, ktorými preteká najdlhšia rieka v Európskej únii. V našom hlavnom meste sa pokochali krásnym výhľadom z nádvoria Bratislavského hradu, spočítali schody k budove parlamentu, vychutnali si prehliadku historického centra s miestnym sprievodcom. Po zaslúženom oddychu vyšli ráno v ústrety novým zážitkom do hlavného mesta Rakúska. Vo Viedni ich najskôr čakala autobusová prehliadka – Uno City, Prater, okružná trieda Ring, Opera, Námestie Márie Terézie, Hofburg, Parlament, Radnica, Univerzita a Votívny kostol. Ďalej nasledovala pešia prehliadka s miestnou sprievodkyňou, počas ktorej sa žiakom okrem iného veľmi páčila Katedrála sv. Štefana a druhý najväčší viedenský palácový komplex - zámok Belvedér.

Vo večerných hodinách dorazili do Budapešti, kde si po ubytovaní a chutnej večeri vymieňali svoje zážitky. Posledný deň sa od pani sprievodkyne podozvedali rôzne zaujímavosti z histórie hlavného mesta Maďarov, napríklad, že toto veľkomesto vzniklo v roku 1873 zlúčením troch dovtedy samostatných miest - Budína, Starého Budína a Pešti. Počas prehliadky mali žiaci možnosť vidieť hrad Budín, Rybársku Baštu, Kostol sv. Mateja, Gellértov vrch s peknou panoramatickou vyhliadkou na Pešť, ďalej Námestie Hrdinov, Vajdahunyad, bulvár Andrássy utca či Baziliku sv. Štefana s relikviami svätého vo vnútri. Unavení, vyčerpaní, ale plní zážitkov sa vrátili späť domov. Veríme, že každé miesto, ktoré navštívime, zostane časťou nášho životného príbehu.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI