opytajsa2 sutaz
apr
20

Oznam o spôsobe hodnotenia žiakov v 2. polroku šk. roka 2019/2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

V súlade s "Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020", ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 6. apríla 2020 (aktulizovalo 20. apríla 2020) a zároveň s rozhodnutím pedagogickej rady, konanej 20. apríla 2020 formou inštitútu "per rollam", schválil pedagogický zbor ZŠ Sídlisko II dokument:

Na základe týchto postupov Vám oznamujem, že:
- na 1. stupni nebudeme klasifikovať všetky výchovné predmety,
- na 2. stupni nebudeme klasifikovať všetky výchovné predmety, vrátane techniky,
- ostatné predmety na 2. stupni budeme klasifikovať.
Zároveň usmernenie napĺňa skutkovú podstatu že: „V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020."

Z uvedeného vyplýva, že žiakom druhého stupňa, ktorí si neplnia svoje úlohy/zadania, nekomunikujú s učiteľmi, ignorujú akúkoľvek snahu pedagóga o zabezpečenie on-line dištančného vzdelávania, môže byť nariadené komisionálne preskúšanie. Ak v týchto komisionálnych skúškach neuspejú, do vyššieho ročníka nepostúpia.

Žiadame preto všetkých žiakov, ktorí do dnešného dňa ignorovali úlohy zadávané svojimi učiteľmi, aby sa čím skôr spojili so svojimi pedagógmi a začali pracovať na úlohách, ktoré im boli zadané. Apelujeme aj na rodičov, aby na svoje deti dohliadli a skontrolovali, ako si plnia svoje povinnosti.

V závere Vás všetkých chcem povzbudiť k zodpovednému prístupu k štúdiu v podmienkach, ktoré nám táto neľahká doba priniesla. Všetci si uvedomujeme, že táto situácia nie je ľahká, ale verím, že to spoločnými silami zvládneme a táto kríza pominie čím skôr. Prežite/me ju v zdraví a dúfam, že sa všetci čoskoro stretneme.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ školy

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI