Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Slávici z lavice Administrátor 519
KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU Administrátor 216
Poďakovanie spoločnosti EDUCTECH n. o. Administrátor 279
Technická olympiáda Administrátor 199
iBobor Administrátor 402
Záchranári na lúke, v lese v horskom teréne Administrátor 206
Chemická olympiáda – Mendeliáda Administrátor 262
Nežná revolúcia Administrátor 235
Muzikál Nikola Šuhaj v DJZ v Prešove Administrátor 245
Tretiaci v Bazilike Minor Administrátor 268
Beseda s Máriou Štefánkovou Administrátor 141
Medzi víťazmi v hoteli Carlton v Bratislave Administrátor 231
Beseda so Zuzanou Kuglerovou Administrátor 148
Človeče, nehnevaj sa - je to len hra Administrátor 153
Druháci na výstave Moje rodné mesto Administrátor 154
Bubnovačka Administrátor 255
Čarovná farbička Administrátor 259
Šikana a kyberšikana... Administrátor 185
Štvrtáci v HZOS Administrátor 171
3. miesto chlapcov na krajskom kole v stolnom tenise Administrátor 160
Pán B. z Očovej Administrátor 300
Piataci v Botanickej záhrade Administrátor 275
Okresné kolo v stolnom tenise Administrátor 166
Rozprávky z palety Administrátor 147

Nový  Create new article.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI