Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

nov
27

Chemická olympiáda – Mendeliáda

mendel miniDňa 27. 11. 2019 sa na ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou konal 2. ročník obvodného kola chemickej olympiády pod názvom Mendeliáda. Súťaž bola pomenovaná podľa významného chemika D. I. Mendelejeva. Podujatie zorganizoval kabinet chémie v spolupráci so spoločnosťou BUKÓZA HOLDING, a. s., Hencovce. Na Mendeliádu sa prihlásilo 11 základných škôl, ktoré reprezentovala trojica žiakov – siedmak, ôsmak a deviatak. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Žiaci si vyskúšali tímovú prácu, pozorovacie schopnosti a experimentálne zručnosti. Po Mendeliáde nikto neobišiel naprázdno. Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. darovala každému žiakovi fľašu na vodu s logom spoločnosti. Žiaci na prvých miestach sa tešili z cien, ako sú inteligentné hodinky, Power banka alebo reproduktor. Žiaci našej školy sa umiestnili na krásnom 3. mieste.
IX. B – Katarína Kocáková
VIII. A – Laura Tušajová
VII. B – Matej Lehončák
Cieľom súťaže bolo zábavnou formou zvýšiť záujem žiakov o chémiu, podporiť prírodovedné vzdelávanie, experimentálne zručnosti, súťaživosť a spoluprácu v skupine. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme.
Žiakov pripravovala Mgr. Mária Vojtková

  • img_7712
  • img_7757
  • img_7768
  • img_7772
  • img_7789
  • img_7793
  • img_7819
  • img_7820
  • img_7836
  • img_7837

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI