Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

feb
04

Turnaj vo vybíjanej

lopty miniNaše deti v súčasnosti vo voľnom čase siahajú skôr po vymoženostiach techniky ako po lopte či po rôznorodých zdraviu prospešných športových aktivitách. Aj preto triedne učiteľky štvrtákov pripravili pre svojich zverencov v deň odovzdávania polročného vysvedčenia turnaj vo vybíjanej. Dňa 4.2.2020 sa v školskej telocvični udomácnila správna športovo-súťažná atmosféra. Ozývali sa výkriky nadšenia z úspechu, ale i sklamania z nevydarenej hry, či povzbudivé slová, za ktorými sa skrývali výborné výkony hráčov loptového zápolenia. Všetkým žiakom – v hľadisku i v ihrisku - patrí veľká pochvala za spontánne a oduševnené výkony, ktoré spríjemnili atmosféru vyhodnotenia polročnej práce v škole. Tentoraz sa najlepšie darilo deťom zo IV.A, ktorí sa stali víťazmi turnaja, IV.C si vybojovala 2. miesto a IV. B trieda obsadila 3. priečku. Srdečne blahoželáme!

  • sam_4469
  • sam_4472
  • sam_4474
  • sam_4475
  • sam_4477
  • sam_4478
  • sam_4480
  • sam_4481
  • sam_4482
  • sam_4483

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI