opytajsa2 sutaz
nov
08

Prečo použité batérie nepatria do koša?

zbb miniBatérie obsahujú ťažké a nebezpečné kovy, ako je olovo, kadmium, nikel a ortuť. Všetky tieto kovy sú extrémne toxické. Nepatria do bežného smetného koša a nezahadzujeme ich do voľnej prírody. V prírode sa batérie rozkladajú 100 rokov. Ak hodíme baterku do koša, dostane sa na skládku, kde sa vplyvom poveternostných podmienok z bateriek uvoľnia nebezpečné látky do pôdy, podzemných vôd a do ovzdušia. Tie následne ovplyvňujú kvalitu nášho životného prostredia a tým aj naše zdravie. Napríklad len jedna nikel-kadmiová batéria z mobilu dokáže znečistiť takmer 600 000 litrov vody. Recykláciou elektroodpadu získame kovy a vzácne kovy ako zlato a striebro, ďalej plasty a sklo.

V rámci spolupráce s vedením obchodného reťazca NAY a.s. a firmou SEWA a.s., sa naši žiaci okrem separácie odpadu zapojili aj do zberu bateriek. Každý žiak dostal B-Box recyklačnú krabičku, na použité prenosné batérie do triedy i do domácností. Po jej naplnení sa batérie vysypú do veľkých zberných nádob v škole.
O tom, ako môžeme pomôcť našej planéte aj týmto činom, hovorili triedne učiteľky
so svojimi žiakmi na jednotlivých hodinách.

Nezabudnite! Použité batérie musia byť odovzdané v neporušenom stave.
A aký odpad je najlepší? Ten, ktorý nevznikne!

 • 00
 • 02
 • 03
 • IMG-7027
 • IMG_20201104_081819
 • IMG_20201110_085133
 • IMG_20201111_073654
 • IMG_20201113_072858
 • IMG_20201113_073520
 • IMG_20201113_074625
 • IMG_20201113_124657
 • unnamed
 • unnamed1

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI