opytajsa2 sutaz
dec
03

13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

sjl mini13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2020/2021 sa konal naozaj netradičným spôsobom.
Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (ďalej „SK OSJL”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagovali na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k realizácii okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá voľného času. Toto usmernenie malo za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže v pôvodnom a vychádzalo z Organizačného poriadku OSJL, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, v ktorej sa nachádzame a všetkých bezpečnostných opatrení, bolo nutné tohto roku pristúpiť k realizácií OSJL online formou.
Zmena nastala aj po obsahovej stránke olympiády. V školskom roku 2020/2021 okresné kolá OSJL neobsahovali druhú časť – ústnu. Súťažiaci absolvovali iba písomnú časť, ktorá pozostáva iba z testu, na vypracovanie ktorého mali 30 minút.
Okresného kola OSJL sa zúčastnila Nina Mrusková, žiačka 9.C triedy. Na olympiádu sa vytrvalo a usilovne pripravovala (pod vedením p.uč. Márie Romanovej). Aj napriek sťaženým podmienkam žiačku entuziazmus neopúšťal, ba naopak, pracovala s veľkým nasadením. Poctivá a dôsledná príprava priniesla svoje ovocie a žiačka získala na okresnom kole OSJL krásne druhé miesto.
Žiačke blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa odhodlania a chuti do učenia.

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI