sep
01

Pred vstupom do školy

grohling miniVážení rodičia,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zostavilo manuál na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí ÚRVZ pod názvom ŠKOLSKÝ SEMAFOR v šk. roku 2021/2022. Manuál sa vzťahuje na všetky základné školy a jeho cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a minimalizovať riziko zatvárania škôl.

Podmienkou nástupu žiaka do školy je podľa tohto manuálu povinnosť zákonného zástupcu vyplniť a predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ v dvoch prípadoch:

  • pri prvom nástupe žiaka do školy – teda 2.9.2021
  • a zároveň po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

Žiadame Vás preto o to, aby ste prostredníctvom rodičovského konta potvrdili v aplikácii EduPage „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré sa nachádza v sekcii „Žiadosti/Vyhlásenia“. V prípade technických problémov vyplňte a podpíšte Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete v prílohe tejto správy, poprípade na úvodnej stránke www.zsdvojka.sk

V prípade, že si žiak zabudne Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti doma, bude umiestnený do izolačnej miestnosti a rodič má 3 možnosti:

  • odoslať vyhlásenie triednemu učiteľovi prostredníctvom ASC agendy alebo e-mailom,
  • poslať scan vyhlásenia e-mailom,
  • kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast.

Upozornenie pre rodičov prvákov:

  • Do budovy školy môže vstúpiť iba jeden z rodičov.
  • Pri vstupe do školy rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (za dieťa) a Písomné vyhlásenie bezpríznakovosti návštevníka (za seba).

Milí rodičia, žiadame Vás o spoluprácu v snahe plynulého zvládnutia nielen začiatku, ale aj celého školského roka.

Vopred ďakujeme.

                                 Vedenie školy

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI