opytajsa2 sutaz
jan
21

Okresné kolo olympiády anglického jazyka

angl miniRovnako ako školské kolo, aj okresné kolo 31. ročníka olympiády anglického jazyka sa konalo netradičnou formou. Slovenská komisia Olympiády v anglickom jazyku (ďalej „OAJ”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagovali na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k realizácii okresného kola Olympiády v anglickom jazyku určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá voľného času. Toto usmernenie malo za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže v pôvodnom termíne v zmysle platného Termínovníka kôl POPS napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v SR a vychádzalo z Organizačného poriadku OAJ, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

Zlá pandemická situácia spôsobila, že okresné kolo olympiády ANJ sa muselo uskutočniť online formou. Táto situácia si vyžiadala zmeny aj po obsahovej stránke olympiády. OANJ zahŕňala iba písomnú časť - test, ktorého súčasťou bolo aj počúvanie s porozumením. Ústna časť bola vynechaná.
Okresného kola sa zúčastnili 2 žiačky. V kategórii 1A to bola žiačka 7.B triedy Stela Saladiaková a v kategórii 1B Anna Rozkošová z triedy 9.A. Máme veľkú radosť, že v kategórii 1B sa víťazkou stala naša žiačka Anna Rozkošová a postupuje do krajského kola. Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Mičejová. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme si, aby nás úspešne reprezentovala aj v krajskom kole.

jan
14

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci!

Zasielame oficiálne stanovisko Ministerstva školstva vydané dnes 14.1.2021 (citujeme):
"Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň. Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz."

Na základe tohto rozhodnutia MVVaŠ SR pokračujeme na ZŠ Sídlisko II na 1. a 2. stupni v dištančnej forme vzdelávania až do odvolania.

O prípadnej zmene v organizácii vyučovania budeme zákonných zástupcov informovať cez aplikáciu EduPage a webstránku školy.

vedenie školy

jan
08

Návrat do škôl 2021

grohling miniVážení rodičia!

Na základe rozhodnutia ministra školstva a v súlade s usmernením ministerstva školstva s názvom

"Návrat do škôl 2021"


od 11. januára 2021 všetci žiaci 1. – 9. ročníka prechádzajú na dištančnú formu vyučovania. ŠKD nebude v prevádzke.

od 18. januára 2021 sa predpokladá:
· nástup žiakov 1. stupňa na prezenčnú formu vzdelávania po pretestovaní zákonných zástupcov a zamestnancov školy;
· žiaci 2. stupňa sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou.

O ďalších zmenách vo vyučovaní Vás budeme informovať cez aplikáciu EduPage a webovú stránku školy.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ školy

jan
07

Základné informácie - dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci,

Na základe rozhodnutia ministra školstva a v súlade s usmernením a pokynmi ministerstva školstva SR s názvom "Návrat do škôl 2021" prechádzajú od 11. januára 2021 všetci žiaci 1. – 9. ročníka na dištančnú formu vyučovania.

Dištančná forma vzdelávania žiakov bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Učitelia budú počas tejto formy vzdelávania v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 h komunikovať so žiakmi a postupne zadávať domáce úlohy prostredníctvom EduPage, Microsoft Office 365 (aplikácie Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams), Bezkriedy, Zborovňa podľa dištančného rozvrhu hodín v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti, s určením presného termínu na preštudovanie-vypracovanie.                                

Prosíme Vás, rodičov, o spoluprácu pri tejto netradičnej forme vyučovania Vašich detí. Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu a preto nastavujeme tieto pravidlá pre všetkých.

Dištančná forma vzdelávania nie je časom oddychu a prázdnin, ale časom zmeny vo vyučovaní prostredníctvom e-learningu v domácom prostredí žiakov. Je to pre nás – učiteľov, ale aj pre Vás – rodičov a žiakov, situácia, ktorú sa pokúsime zvládnuť čo najlepšie.
Žiaci a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium.

Prostredníctvom webovej stránky školy Vás budeme priebežne informovať o aktuálnej situácii, zverejňovať aktuálne usmernenia a nariadenia.

Držme si prsty, aby sme túto kritickú situáciu spoločnými silami a zodpovedným prístupom v zdraví zvládli.
 
Ďakujem Vám za pochopenie, trpezlivosť, pomoc a dohľad nad domácou prípravou Vašich detí.

Mgr. Peter Kocák
riaditeľ školy

dec
18

Zvianočnieva sa

zvsa mini„Vianoce budú a bodka.“
Vianočným príhovorom z rozhlasu otvorila dnešný deň pani katechétka Vargovčáková, ktorá pripomenula posolstvo blížiacich sa Vianoc.
Zázračné Vianoce, stromček sa ligoce... Dnes sa svetielka šťastia rozžiarili nielen na stromčeku, ale aj v očkách našich prváčikov. Spoločnou besiedkou vo svojich triedach si s p. učiteľkami pripomenuli blížiace sa Vianoce. Vianočne naladení aj oblečení sa potešili tancom, spevom, koledami, vinšmi. Najväčším prekvapením a zároveň aj odmenou bol pre nich vianočný punč, ktorý im veľmi chutil. Na záver sa navzájom obdarili milými darčekmi, ktoré si sami vyrobili.
Zázračné Vianoce, stromček sa ligoce.....prajeme všetkým šťastné a veselé Vianoce!

dec
18

Betlehemy očami detí

betlehem miniUž nadišiel nádherný vianočný čas a kúzlo Vianoc je všade okolo nás. Jednou z najtypickejších vianočných dekorácií je betlehem. Krása, pokoj a neha, ktoré z neho sálajú oslovili a inšpirovali aj deti ŠKD. Aktivitou, Betlehemy očami detí, sme chceli deťom priblížiť Vianoce a narodenie Ježiša, podporiť ich výtvarné cítenie a umožniť im podieľať sa na umocnení vianočnej atmosféry.
Krásne Vianoce a šťastný nový rok!

dec
18

Úspechy v Technickej olympiáde

technika miniDňa 26. 11. 2020 si žiaci základných škôl zmerali svoje sily v okresnom kole Technickej olympiády online formou. Za našu školu sa tejto súťaže zúčastnili traja žiaci. Všetci zúčastnení dosiahli veľmi pekné výsledky.
V kategórii A (dvojice): 1.miesto - dosiahli žiaci Jakub Kmec (IX.B ) a Matej Dutkovič (VIII.A). Žiakov pripravovali PaedDr. Róbert Ďurana a PaedDr. Marek Hermanovský.
V kategórii B (jednotlivec) dosiahol žiak Martin Pohlod (VII.A) pekné 3.miesto. Žiaka pripravoval Mgr. Rastislav Fedor.

dec
18

Zdobenie vianočného stromčeka

vianoce mini
Zvončeky už zvonia a ihličie vonia, 

svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve.
Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte


Najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Všetci sa najviac tešíme na deň, keď konečne postavíme stromček a ozdobíme ho trblietavými guľami, farebnými svetielkami a sladkosťami. Dlhý čas čakania na deň, keď sa ozve vianočný zvonček, si žiaci 4. ročníka spríjemnili vlastnoručným vyrábaním vianočných ozdôb. Krásnymi a nápaditými výtvormi šikovných rúk potom spolu s triednymi pani učiteľkami vyzdobili svoj stromček. Jednotlivé triedy si navzájom zavinšovali veselé a šťastné prežitie vianočných dní.

dec
18

Čarovná farbička

car far miniČarovanie farbičkami prináša už tradične na našej škole veľmi pekné výtvarné diela. Tohtoročná "Čarovná farbička" s témou ČARODEJKA ZIMA, ktorá prebiehala v novemberi a decemberi 2020, mala iný šat. Keďže sme sa nemohli stretnúť v jednom ateliéri, deti z I. stupňa tvorili vo svojich triedach a najlepšie práce postúpili do školského kola.
Žiaci II. stupňa to mali ťažšie. Tvorili doma, pod odborným dohľadom pedagógov, s podtémami: ZIMA a ZIMNÉ ŠPORTY. Súťažné výtvarné práce odfotili, poslali svojim učiteľkám výtvarnej výchovy na portál EduPage. Porota ocenila snaženie žiakov vo všetkých kategóriách takto:

dec
10

PYTAGORIÁDA - školské kolo - 2. stupeň

pytag miniV dňoch 9. a 10.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády kategórii P5 – P8 dištančnou formou. Súťaže sa zúčastnilo 47 žiakov, ktorých dištančne pripravovali vyučujúci matematiky. Súťaž prebiehala online v aplikácii Edupage a žiaci cez túto aplikáciou boli aj vyhodnotení.
Na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách sa umiestnili títo žiaci:

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI