opytajsa2 sutaz
nov
26

Tretiaci v Bazilike Minor

bazilika minoVieme, aké vzácne historické pamiatky máme v našom meste? V utorok 26.11. tretiaci spoznali jednu z nich. Navštívili Baziliku Minor Narodenia Panny Mária vo Vranove nad Topľou. Zaujímavú prednášku o jej histórii i súčasnosti si pre nich pripravila pani učiteľka Mgr. Anna Mydlová. Deti boli veľmi pozorné a za to ich čakalo malé prekvapenie. Videli, ako sa pečú tradičné vianočné oblátky a mohli ich aj ochutnať.

nov
26

Beseda s Máriou Štefánkovou

mast miniŽiaci I.D sa v utorok 26.11. vybrali do Hornozemplínskej knižnice na besedu so spisovateľkou, prekladateľkou a redaktorkou Máriou Štefánkovou, ktorá sa zaoberá hlavne tvorbou zameranou na detského čitateľa. Pani spisovateľka našim žiakom predstavila svoje knižky plné bohato ilustrovaných básničiek pre deti. Jej knižky ilustruje mladá výtvarníčka Petra Štefanková.
Dozvedeli sme sa, ako vznikali jej knihy, zaujímavé i zábavné podrobnosti z jej života.
Boli to pekné i poučne strávené chvíle. Ďakujeme.

nov
22

Medzi víťazmi v hoteli Carlton v Bratislave

mv miniDňa 22. novembra 2019 bolo v priestoroch hotela Carlton slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom súťaže „Hovorme o jedle“, ktorú organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Medzi ocenenými žiakmi z celého Slovenska sa ocitla aj naša žiačka II.D triedy Zoja Zubková, ktorá bola úspešná vo výtvarnej aktivite „Chutné maľovanie“. Žiačku pripravovala pani učiteľka Mgr.Marta Šofranková.

nov
21

Beseda so Zuzanou Kuglerovou

bss miniVo štvrtok 21.11. boli žiaci I.B v Hornozemplínskej knižnici na besede s p. spisovateľkou Z. Kuglerovou, ktorá píše pre deti najmä povesti, ale aj rozprávky. Najviac sa deťom páčila kniha Vianočné rozprávky, z ktorej nám p. spisovateľka prečítala úryvok. Dozvedeli sme sa, že rada cestuje a jej najmilším zvieratkom je srnka. Bol to pekný zážitok.

nov
21

Človeče, nehnevaj sa - je to len hra

clovece miniČloveče, nehnevaj sa - je to len hra,
Človeče, nehnevaj sa - len poď a hraj!
Dňa 21.11.2019 sa v našom ŠKD uskutočnil turnaj v hre Človeče, nehnevaj sa! Hru vymyslel v zimných mesiacoch na prelome rokov 1907-1908 Nemec Jozef Fridrich Schmidt. Nechal sa inšpirovať Indickou Pachisi a anglickou hrou Ludo. Pravidlá tejto hry sa nezmenili už od roku 1914. Do finále turnaja sa prebojovali S. Karasová (I.D), S. Zahorodník (II.D), Z. Andrejcová (III.D) a B. Lukáčová (IV.B). Absolútnym víťazom sa stal S. Zahorodník. Finalistom srdečne blahoželáme a veríme, že všetci žiaci aspoň na chvíľu vymenia mobily, tablety a počítače za klasické stolové spoločenské hry a prežijú príjemné chvíle so svojimi príbuznými a priateľmi.

nov
19

Druháci na výstave Moje rodné mesto

mrm mini„Tam kde sa klasy zlatisté klonia zemplínske leto dozrieva
je mesto Vranov to mesto moje a ja mu s láskou zaspievam.“
                                                                         Pavol Hudák
Dňa 19. novembra sa naši žiaci vybrali za poznávaním svojho rodného mesta Vranov nad Topľou. V priestoroch Domu kultúry si prezreli zaujímavú výstavu fotografií. Zážitkovou formou získavali nové informácie o svojom meste, jeho histórii a minulosti. Žiakov zaujali fotografie krásnej stavby židovskej synagógy, pozorovali zmeny ulíc nášho mesta, porovnávali ich s dnešným vzhľadom.

nov
19

Bubnovačka

bubnovacka miniDňa 19. novembra 2019 sa v CVČ konala akcia Bubnovačka 2019, ktorá má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ preto zaznieva v hlasnom rytme bubnov. Ticho deti pred násilím neochráni. Prevenciu násilia je potrebné začať riešiť nahlas, komplexne a koordinovane. S deťmi je potrebné o témach násilia otvorene komunikovať. Žiaci 8. ročníka našej školy túto akciu podporili spolu so žiakmi všetkých vranovských škôl. S použitím bubnov, paličiek, trianglov, činelov, ale aj variech, plastových fliaš, či dupotaním nôh spoločne bubnovali, čo im „ruky a nohy stačili“, aby ukázali všetkým, že deti a ich hlas sú pre celú spoločnosť dôležité.

nov
15

Čarovná farbička

car far miniPopoludnie 15. novembra 2019 na našej škole prinieslo možnosť nádejným výtvarníkom v štyroch kategóriách nielen zmerať si sily s rovesníkmi, ale aj stráviť príjemný čas vlastnou kreatívnou tvorbou vo výtvarnej súťaži Čarovná farbička.
Mladí umelci rôznymi výtvarnými technikami zobrazovali svoje predstavy na zadanú tému "Krajina Zázračno".
Z čarovných prác talentovaných žiakov bolo náročné vybrať tie najlepšie, veríme však, že okrem ocenených diel a ich autorov si pocit víťazstva právom odniesol každý zúčastnený. Všetkým ďakujeme za účasť, prajeme veľa chuti a tvorivých nápadov v ich ďalšej výtvarnej činnosti a výhercom srdečne blahoželáme!

nov
15

Šikana a kyberšikana...

kybersikana miniŠarvátka
Ignorancia
Krivda, krádež
Autorita
Nespravodlivosť, nadávky
Agresivita, agresor

nov
12

Štvrtáci v HZOS

4hzos miniZa poznávaním života našich predkov, ich zvykov a tradícií sa naši štvrtáci v rámci učiva z vlastivedy vybrali dňa 12.11.2019 do HZOS vo Vranove nad Topľou, kde prebiehal Deň Prešovského samosprávneho kraja.
V rámci tohto zaujímavého podujatia žiaci získali nové poznatky a skúsenosti o odievaní sa, krojoch a zvykoch na našom vidieku. Pokúsili sa zvládnuť jednoduché kroky ľudového tanca pod profesionálnym dohľadom tanečníka Mgr. Mareka Sabola. Šikovné dievčatá si na tému jesenné inšpirácie vyrobili kvetiny z prírodnej tkaniny, iné zas si vyskúšali vytvoriť paličkovanú čipku. Obdiv našich žiakov patril aj zručným remeselníkom, ktorí sa prezentovali keramickými, textilnými, či koženými výrobkami dýchajúcimi odkazom našich zručných predkov.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI