okt
06

Výstup na hrad Čičva

cicva miniV rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa uskutočnil už 28. ročník výstupu na 101 slovenských hradov a zámkov. Október – mesiac hradov Slovenska sa stal aj pre náš región tradičný a pri tejto príležitosti naši malí turisti v sobotu 6. októbra 2018 vystúpili na hrad Čičva. Nenáročným výstupom sa dostali na nádvorie hradu, kde sa oboznámili s jeho históriou, vyskúšali si akú ťažkú výstroj mali stredovekí rytieri a zakúpením magnetky podporili rekonštrukciu zrúcanín hradu.

okt
05

Eko-deň v 9. ročníku

ed9 miniKrásnemu, slnkom zaliatemu pohľadu na Vysoké Tatry sa potešili deviataci 5. októbra, kedy v rámci eko-dňa prešli trasou zo Štrbského plesa na Popradské pleso. Počas tejto nenáročnej túry navštívili aj Symbolický cintorín, kde si prezreli pamätné tabule s menami ľudí, ktorí zahynuli vo Vysokých Tatrách. Žiaci si v tento deň doplnili nielen vedomosti z geografie, ale aj zásoby čerstvého vzduchu, vypotili trochu potu, precítili krásu našich veľhôr a strávili prekrásny deň v spoločnosti svojich spolužiakov.

okt
05

Bučí Laz - Juskova Voľa

bl miniV rámci ekovýchovy naši štvrtáci absolvovali štvorkilometrovú oddychovo-náučnú zónu Bučí laz v Juskovej Voli. Náučný chodník prechádza viacerými prírodnými prostrediami (alúvium potoka, lúka, kroviny, listnatý les) a nachádza sa na ňom sedem demonštračných plôch vybavených tabuľami so základnými tematickými informáciami. Prizvaný sprievodca RNDr. Pavol Kaňuch žiakom predstavil rôzne historické, etnografické, prírodovedné a iné zaujímavosti tohto regiónu. Priblížil im zašlú slávu lesnej železnice, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1906, porozprával im o lese a jeho obyvateľoch. Jednotlivé stanovištia na chodníku preverili vedomosti žiakov o stromoch, živočíchoch a vodných tokoch. Žiaci si zážitkovým vyučovaním upevnili poznatky o prírodných spoločenstvách a domov odchádzali s odhodlaním chrániť prírodu a jej bohatstvá.

sep
28

Európska noc výskumníkov

ens miniDňa 28. 9. 2018 o 10,00 hod v priestoroch obchodného centra Atrium Optima v Košiciach slávnostne otvorili v prítomnosti organizátorov a partnerov podujatie Európska noc výskumníkov, ktorého sa zúčastnili aj žiaci 8. ročníka našej školy so svojimi učiteľmi. Podujatie zasvätilo návštevníkov nielen do tajov vedy, ale najmä ukázalo, že malý výskumník drieme v každom z nás. Zistili sme, že nezáleží na tom, či máme na sebe biely plášť a po ruke špeciálne vybavenie, základným nástrojom vedca je totiž jeho zvedavosť a chuť objavovať. Na podujatí bolo 81 stánkov, kde sme sa dozvedeli aj prečo nie sme všetci rovnakí, ako sa dá vyrobiť zmrzlina na počkanie, ako fungujú magnety. Naši žiaci boli veľmi šikovní, sami si vyrobili žabí sliz a vyhrali množstvo drobných súťaží. Z podujatia sme si odniesli veľa poučného, zábavného, inšpirujúceho.

sep
27

Aerobikový maratón

am miniDňa 27. 9. 2018 sa šestnásť dievčat z našej školy zúčastnilo 1. ročníka aerobikového maratónu. Túto veľmi vydarenú akciu organizovalo CVČ vo Vranove nad Topľou při príležitosti európskeho týždňa športu. Viac ako 60 súťažiacich strávilo 3 kondične aj choreograficky náročné hodiny cvičením základného, športového aerobiku a zumby, pod vedením špičkových lektoriek. Prísne oko poroty najviac zaujal výkon našej žiačky IX. A triedy, Niny Tutkovej, ktorá získala 1. miesto a bola ohodnotená diplomom aj vecnou cenou. Ninke aj ostatným dievčatám blahoželáme k prekonaniu samých seba a zvládnutiu tohoto náročného športového dopoludnia. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník...

sep
27

Imatrikulácia prvákov

imatr miniNetradičný deň v ŠKD zažili prváci vo štvrtok 27.9.2018. Slávnostnou imatrikuláciou boli prijatí do veľkej rodiny „Klubárov.“ Kamaráti Včielka Maja a Vilko, ktorí ich sprevádzali aj pri slávnostnom zápise do školy ich v sprievode hymny školy priviedli do I.A. Tu v prítomnosti svojich starších spolužiakov zdolali všetky skúšky šikovnosti, zložili sľub a udatným rytierom boli pasovaní za členov ŠKD. Prváci zvládli svoj pasovací deň na jednotku. Ich usmievavé tváričky žiarili šťastím a z milej akcie odchádzali s peknými zážitkami.

sep
21

Netradičné športy – cesta učiť deti športovať

nespor miniSlnečné piatkové odpoludnie 21.9.2018 v ŠKD spestrila a športového ducha navodila Olympiáda v netradičných športoch. Moderná doba 21. storočia, v súvislosti s veľkými vymoženosťami techniky a motorovej dopravy, nás posúva kdesi do polohy nezdravej pohybovej pasivity. Cieľom olympiády bolo vzbudiť u detí záujem o športovú činnosť, ktorá je pre zdravý vývin mladého človeka veľmi dôležitá.

sep
14

Prváci a príroda

cvp miniZa horúceho septembrového počasia sa prváci vybrali na cvičenia v prírode do blízkeho ovocného sadu. Cestou spoznávali stromy, rastliny a pozorovali jesenné zmeny v prírode. Na stanovišti si pohybovými hrami rozvíjali obratnosť, rýchlosť a vytrvalosť.

sep
14

Eko-deň v 5. ročníku

eko5 mini14. september bol pre žiakov 5. ročníka ich eko-dňom. Spolu s triednymi učiteľmi prešli prírodou Vranova a plnili rôznorodé úlohy, vďaka ktorým posilnili triedne kolektívy a zistili veľa nových informácií. Naučili sa, čo je ekosystém, spoznávali liečivé rastliny nášho okolia a ich blahodarné účinky na organizmus, prešli stanovišťom, na ktorom sa dozvedeli zaujímavosti zo sveta prírody, hľadali prírodniny a zasúťažili si aj v disciplíne „Hulahoop“.
Aj prostredníctvom takýchto aktivít sa snažíme v žiakoch prebudiť skryté schopnosti a rozvinúť zručnosti potrebné na to, aby dokázali chrániť a zveľaďovať hodnoty a prostredie, ktorého sú súčasťou.

sep
13

Bezpečne na ceste

bnc miniDopravné ihrisko sa dňa 13.9.2018 zaplnilo žiakmi tretieho ročníka, ktorí si tu prišli overiť a zopakovať vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy. Terajšie teplé počasie láka detí pohybovať sa v otvorenom mestskom či vidieckom prostredí a teda sa zvyšuje aj riziko úrazov a dopravných nehôd. Teoretické i praktické poznatky získané činnosťou na dopravnom ihrisku sú vhodnou príležitosťou, hneď na začiatku školského roka, pripomenúť žiakom bezpečné správanie sa na ceste, predchádzanie nehodám a podieľanie sa na zvýšení ich bezpečnosti ako účastníkov cestnej premávky. Jazdy zručnosti na kolobežkách a bicykloch boli zaujímavou bodkou celej akcie.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI