jún
28

Rozlúčka s deviatakmi

r9 mini„Otvárajú sa nám dvere,
dvere do ďalších škôl,
no tak ako vy, aj my vieme,
že čas tu strávený ozaj krásny bol ... „
Týmito slovami sa prihovorili deviataci svojím učiteľom a spolužiakom. Zaspomínali si na chvíle, keď prvýkrát sa im otvorili školské brány, keď spoznali svoju prvú pani učiteľku, nadviazali pevné priateľstvá, zažili prvé lásky i sklamania. Keď zdolali prvé previerky, testovania, či prijímacie pohovory na stredné školy.

jún
28

Eko-deň na Kapušianskom hrade

kapusany mini26.6.2019 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili eko-dňa na Kapušianskom hrade. Zrúcaninou hradu nás sprevádzal p. Petrásek, ktorý nám porozprával zaujímavosti o hrade a okolí. Okrem toho, že žiaci zvládli výstup na hrad v horúcom počasí výborne, vystúpili na novo zrekonštruovanú hradnú vežu a vypracovali aj niekoľko zadaní v pracovnom liste.
Tento eko-deň určite nezostane bez krásnych spomienok na čarokrásny výhľad, záhadné zákutia hradu či kúsok histórie, ktoré umocnili pozitívne dojmy z pekného dňa.

jún
26

Ranč Breziny Pavlovce

brezinyŽiaci 4. C sa v stredu 26.6. rozlúčili so školským rokom i prvým stupňom v príjemnom prostredí Slanských vrchov v Pavlovciach. Ranč Breziny im umožnil i jazdu na koni. Chutný obed pre deti pripravili rodičia na ohni. Cesta vlakom po dni plnom zážitkov ubehla veľmi rýchlo.

 

jún
24

Účelové cvičenie

uc miniOsobitnou formou vyučovania učiva ochrany človeka a zdravia sú účelové cvičenia. Sú povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania na základnej škole. Cieľom je, aby žiaci boli schopní chrániť svoje zdravie a poskytnúť pomoc iným osobám. Tento cieľ nám pomáhali naplniť pracovníci Okresného úradu z odboru krízového riadenia vo Vranove nad Topľou. Členky krúžku Mladý záchranár pomáhali spolužiakom pri poskytovaní prvej zdravotnej pomoci. Žiaci šiesteho ročníka navštívili vranovský psí útulok, kde pracovníkom odovzdali potravu pre psíkov.

jún
24

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že dňa 27.6.2019 (štvrtok) bude činnosť ŠKD z dôvodu hodnotiacej porady skrátená do 13.00 hod.

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         že dňa 27.6.2019(štvrtok)                                   bude činnosť ŠKD  z dôvodu hodnotiacej porady skrátená                                  do 13.00 hod.
jún
21

Školská športová olympiáda

sso miniV piatok 21.6.2019 sa mladí nadšenci pohybu zhromaždili na športovom areáli našej základnej školy. Školská športová olympiáda začala svižnými výkonmi našich mažoretiek. V úvodnom ceremoniáli nechýbal olympijský sľub a vztyčovanie vlajky za znenia olympijskej hymny. Súťažilo sa v disciplínach: beh na 60 m, beh na 300 m, štafetový beh, skok do diaľky, hod na cieľ, skok z miesta, v kolektívnych športoch – volejbal, futbal, vybíjaná, basketbal. Nechýbalo športové nasadenie a srdečné povzbudzovanie. Deň plný športu mal aj výchovný efekt, nakoľko tímové disciplíny ešte viac utužili žiacke kolektívy a naučili ich vzájomne kooperovať. Pri pohľade do natešených očí žiakov a ich šťastných úsmevov na tvári sme však víťazmi boli všetci, ktorí sme tento deň strávili spoločne.

jún
20

Prváci na návšteve u predškolákov

pnnp miniŽiaci I. B triedy navštívili 20.6.2019 deti v MŠ Okulka. Na toto stretnutie sa usilovne pripravovali celý školský rok. Postupne sa zoznamovali s písmenkami, skladali ich do slabík, slov. Slová spájali do viet a výsledkom je, že už dokážu čítať sami. Svoje čitateľské schopnosti ukázali predškolákom čítaním známej rozprávky o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Škôlkarom sa príbeh v podaní prváčikov veľmi páčil. Odmenili ich potleskom a malým darčekom. Dúfame, že našich žiakov – onedlho už druhákov, bude sprevádzať radosť z čítania aj naďalej.

jún
17

Kľúčik od trinástej komnaty

akademia mini„Hľadáme vždy kľúčik od trinástej komnaty,
sú v nej srdcia ukryté, je v nej on, ja aj ty.“
Ako je známe, v mnohých krajinách je 13 nešťastné číslo, ktoré prináša smolu. Samotný termín „ trinásta komnata“ má však pôvod rozprávkový. My sme sa snažili prostredníctvom našich komnát a vystúpení odhaliť tajomstvo ukryté v trinástej komnate. Naším tajomstvom neboli problémy, nešťastie, strach, bolesť, trápenie, sklamanie, ale práve naopak, skrývala sa v nej LÁSKA.
Programom nás sprevádzali dvaja teenageri, Emka a Aleš, ktorí zlatým kľúčikom odkrývali jednotlivé komnaty. V nich sme mali možnosť vidieť vystúpenia rôznych vekových kategórií žiakov, od prvého po deviaty ročník.

jún
14

Návšteva v ZOO Košice

zooke miniDňa 14.6.2019 žiaci I. ročníka navštívili v rámci koncoročnej exkurzie ZOO Košice.
Prváci sa na návštevu ZOO v Košiciach veľmi tešili a preto im cesta autobusom rýchlo ubehla. Celé dopoludnie strávili pozorovaním cudzokrajných zvierat. Teplé, letné počasie spôsobilo, že väčšina zvieratiek bola zo svojich úkrytov vonku vo výbehoch. Žiaci obdivovali rôznych, pestrosfarbených, cudzokrajných vtákov, voľne sa pohybujúce pávy, nezbedné opice, oddychujúceho leva, plávajúce tulene, ťavy, tučniakov počas kŕmenia, krásnych pelikánov, labute, plameniaky, na stráži postavené surikaty a iné známe zvieratá. Pozorovaním skutočných zvierat a prečítaním informácii z priložených tabúľ si mohli prehĺbiť poznatky o pôvode zvierat, potrave, pohybe a ich zvyklostiach.

jún
14

Druháci v Humennom

he2 miniDňa 14.6.2019 v rámci koncoročnej exkurzie druháci navštívili Vihorlatské múzeum v Humennom. Pozreli si umelecko-historickú expozíciu – renesančný kaštieľ, ktorý ponúka pohľad na bývanie šľachty v minulosti, prírodovednú expozíciu, kde žiaci obdivovali širokú paletu živočíšstva Horného Zemplína a nakoniec aj expozíciu ľudovej architektúry – skanzen. S veľkým záujmom si vypočuli výklad priamo v drevenom kostolíku, ktorý bol pôvodne postavený bez použitia jediného klinca. Z exkurzie sa vrátili príjemne unavení, ale obohatení o nové poznatky.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI