apr
17

Prvá na Slovensku

russia miniV dňoch 16. - 17. apríla 2019 sa uskutočnilo v Bratislave celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku. Súťaže sa zúčastnili víťazi ôsmich krajov.
Prešovský kraj reprezentovala žiačka IX. A triedy zo ZŠ Sídlisko II, Viktória Ambrozyová, ktorá v celoslovenskom kole obsadila krásne 1. miesto.
Súťaž prebiehala dva dni. Prvý deň 16.4.2019 sa niesol v písomnej atmosfére v štyroch kolách, a to čítanie s porozumením, posluch s porozumením a vypracovaním úloh, gramaticky test a na záver žiaci písali slohovú prácu na danú tému.
Druhý deň 17.4.2019 sa niesol v duchu ústnych pohovorov v troch kolách. Boli to konverzačné témy v prvom kole, kulturológia spojená s obrázkovým materiálom v kole druhom a záver tvorila spoločná beseda všetkých súťažiacich a členov poroty.
Súťaž si vyžadovala výbornú prípravu žiakov. Žiačku pripravovala p. uč. Mgr. Ľubov Caklová

apr
17

Slávici z lavice – obvodové kolo

szl miniDňa 17.04.2019 sa v Centre voľného času konalo obvodové kolo súťaže v interpretácii populárnej piesne Slávici z lavice. Súťažilo sa v IV. kategóriách: I. kat. (1. – 4. roč. ZŠ), II. kat. (5. – 6.roč. ZŠ), III. kat. (7. – 9. roč. ZŠ), IV. kat. (stredné školy). Našu školu reprezentovali 4 mladí speváci. Teší nás, že ani tento rok nechýbali medzi medzi ocenenými spevákmi žiaci našej školy. V 2. kategórii si krásne 2. miesto vyspievala Zuzana Mičejová. V 3. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Ema Demčíková.
Speváčky na súťaž pripravovali Mgr. Peter Šofranko, Mgr. Zuzana Mičejová a Mgr. Matúš Boroš. Dievčatám srdečne blahoželáme a želáme pevný hlások a čisté tóny aj v ďalších súťažiach!

apr
17

Pytagoriáda - okresné kolo

pytag miniDňa 26. a 27. 3. 2019 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo 40. ročníka Pytagoriády kat. P3, P4, P5 a P6, P7, P8 t.j. 3. – 8. ročník ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií. Súťažiaci z každej kategórie riešili tak, ako v školskom kole, 15 úloh počas 60 minút, za ktoré mohli získať 15 bodov. Úspešným súťažiacim sa stal žiak, ktorý získal najmenej 10 bodov a za každé ušetrené 4 celé minúty do 60 minút mu bol pridelený 1 bod. Úlohy opravovala komisia v zložení – predseda komisie Mgr. I. Demčák, ZŠ Lúčna, členovia – Mgr. M. Boroš, ZŠ Sídlisko II a Mgr. I. Filičková, ZŠ Juh, Vranov nad Topľou.

apr
17

Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8

mo miniKaždoročne sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou stretnú najlepší matematici nášho okresu na matematickej olympiáde. Aj tento rok v kategórii Z6, Z7 a Z8 sme medzi nimi mali zastúpenie, a to nielen hocijaké... Našu školu v kategórii Z8 úspešne reprezentoval Aleš Novysedlák z 8.B, ktorý skončil na 1. mieste a Katarína Kaňuchová z 8.D na 3. mieste. V kategórii Z7 sa na 3. mieste umiestnil Richard Melniček zo 7.C. Úspešnými riešiteľmi boli aj Ondrej Alex Henkeľ zo 7.A, ktorý skončil na 6. mieste a Ingrid Tkáčová zo 7.B na mieste siedmom. Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí ich pripravovali blahoželáme a ďakujeme. Šikovným riešiteľom želáme ešte veľa ďalších úspechov... 

apr
17

Deň Zeme v jaskyni Zlá diera

zladiera miniDňa 17.4 2019, pri príležitosti dňa Zeme (22.4), šiestaci navštívili spolu so svojimi triednymi učiteľmi jaskyňu Zlá diera, ktorá je jedinou známou a od roku 1999 sprístupnenou jaskyňou na území Prešovského kraja. Nachádza sa v pohorí Bachureň, pri obci Lipovce a pre žiakov bola atraktívna tým, že nie je osvetlená a tak s prilbou na hlave a baterkami prechádzali spolu so sprievodkyňou tajuplné podzemie. Okrem toho v jednotlivých tímoch plnili rôzne úlohy, ktorými si obohatili svoje vedomosti v rôznych oblastiach vzdelávania.
Veríme, že aj napriek chladnému počasiu si žiaci vychutnali nádhernú okolitú prírodu, prechod „pôrodnými cestami“ či pohladenie netopiera v rámci svojho ročníkového eko-dňa.

apr
16

Biologická olympiáda kategória „E“

biolymp miniDňa 16. 4. 2019 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konal už 53. ročník okresného kola biologickej olympiády kategórie „E“. Obsahom tejto kategórie je rozmanitý svet živočíchov, rastlín a neživých prírodnín v našom najbližšom okolí. Žiaci sa museli pripraviť nielen na teoretickú časť, v ktorej zvládli podrobne charakterizovať rastliny, živočíchy či chránené geologické lokality, ale aj na praktickú, ktorá predstavovala vytvorenie vlastných zbierok z pozorovaných prírodnín.
Našu školu reprezentovali piati žiaci, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi. Na krajskom kole našu školu budú reprezentovať:

apr
15

Slávik Slovenska

slavik mini15. apríla sa na našej škole rozozvučala ľudová pieseň. Konala sa už tradičná súťaž Slávik Slovenska. Súťažilo 31 spevákov v troch kategóriách. Každý súťažiaci zaspieval dve ľudové piesne. Porota v zložení PaedDr. Jarmila Kolesárová, Mgr. Viera Kobielska a Mgr. Matúš Boroš mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tých najlepších.
Napokon rozhodla takto:

apr
15

Prečo mám rád slovenčinu?

pmrs miniSvoj vzťah k materinskému jazyku a rodnej krajine vyjadrili žiačky a žiaci našej školy zapojením sa do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Každoročne čítame príspevky o ich autentických pocitoch a názoroch, ktoré súvisia s touto témou. Každý, kto sa zapojil, nás obohatil o svoje zaujímavé myšlienky. Čítali sme o pekných miestach v našom regióne či o zážitkoch zo zahraničných dovoleniek, kde si obzvlášť uvedomujeme, čo pre nás jazyk, ktorým komunikujeme, znamená; no aj o trápení so zvládnutím náročného slovenského pravopisu, ktoré nám pomáha prekonávať práve naša škola a naši učitelia.

apr
12

Poupratujme Vranov

pv miniPod heslom „Milujem svoje mesto – milujem svoj kraj“ mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a organizáciami pôsobiacimi na území mesta pripravilo 4. ročník podujatia „Poupratujme Vranov“. V piatok 12. 4. 2019 sa do upratovania mesta zapojili žiaci základných a stredných škôl. Žiaci VII. A triedy si ráno vypočuli motivačnú prednášku pod vedením ekológa Mgr. Michala Jenča na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou. Po prednáške sa žiaci presunuli na vopred určené miesto v blízkosti školy a v okolí studničky na Dobrianskeho ulici. Cieľom tejto akcie bolo zveľadiť svoje okolie a rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah k svojmu mestu, škole, majetku a prírode.

apr
12

Druháci v HZOS vo Vranove nad Topľou

vn miniDňa 12.4.2019 žiaci druhého ročníka navštívili Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. Pod názvom Veľkonočné tandemy si vo výstavnej sieni mohli pozrieť výrobu vŕbových korbáčov, paličkovanie, moderné maľovanie vajíčok, zdobenie vajíčok voskom a netradičné dekorácie. S veľkým záujmom si vypočuli prednášku o zvykoch a tradíciách Veľkej noci. Keďže to boli tvorivé dielne, každý si mohol maľovanie vajíčka a paličkovanie aj vyskúšať.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI