máj
02

KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

hk miniDňa 2. mája 2019 sa v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese poézie Hviezdoslavov Kubín.
Našu školu a okres Vranov nad Topľou reprezentovala v I. kategórii žiačka IV. A triedy Alexandra Mižovová. Prednesom poézie Daniela Heviera zaujala porotu a umiestnila sa na 3. mieste. Srdečne blahoželáme! Sašku na súťaž pripravovala PaedDr. Jarmila Kolesárová

apr
29

Oznam pre rodičov

infoVážení rodičia!
V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy (riaditeľom školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú rozhodnutia zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou. V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

apr
26

Vybíjaná žiačok

lopty miniDňa 26. 4. 2019 sa na ZŠ Sídlisko II už tradične konalo okresné kolo vo vybíjanej. Našim dievčatám sa podarilo úspešne obhájiť prvé miesto a postupujú tak na krajské kolo. V neľahkých súbojoch a tvrdej konkurencii si so súperkami poradili členky družstva: Sofia Krupová (V.A), Erika Barlová, Zuzana Mičejová, Emília Kaňuchová, Lenka Ambrozyová (VI.B), Mária Mihalčinová, Tamara Miklošová, Karolína Rusnáková (VII.A), Emma Jevčáková, Sofia Kerestešová, Zoja Kamila Durkajová (VII.B) a Petra Feniková (VII.C). Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole.

apr
26

EKO deň – sadenie okrasných drevín v prvom ročníku

e1r miniV piatok 26.4.2019 žiaci prvého ročníka v rámci EKO dňa, pod vedením svojich triednych učiteliek prispeli ku skrášleniu prostredia školského dvora. Každý prvák sa s veľkým nadšením zapojil do sadenia okrasných stromčekov. Zahrabával, či polieval. Veríme, že stromčeky potešia zrak všetkých okoloidúcich.

apr
25

Návšteva Archeoparku

archeopark miniKto by nechcel cestovať v čase? Prekročiť obmedzujúce hranice a na vlastnej koži zažiť skutočnosti poznané len z kníh? Nie úplne, ale dosť reálne takúto možnosť ponúka Archeopark Živá archeológia v Hanušovciach nad Topľou, kde naši štvrtáci strávili nezabudnuteľné dopoludnie. Po prekročení brány palisády, oddeľujúcej 21. storočie od troch stoviek storočí, ktoré poskytuje toto jedinečné archeologické múzeum zážitku, sa žiaci zapojili do aktivít pripravených ku Dňu Zeme. Potom sa v sprievode zaujímavého výkladu RNDr. Petra Pjenčáka oboznámili s piatimi základnými obdobiami praveku a včasného stredoveku a prostredníctvom piatich obydlí a ich vybavenia, ako aj prostredníctvom rôznych technologických zariadení a políčok sa mali možnosť „dotknúť“ pradávnej minulosti. Mohli vojsť do stanového príbytku lovcov staršej doby kamennej, do obydlia roľníkov z mladšej doby kamennej, domu kolovej konštrukcie doby bronzovej, obydlia Keltov z doby železnej či zrubu našich predkov – Slovanov z včasného stredoveku.

apr
17

Prvá na Slovensku

russia miniV dňoch 16. - 17. apríla 2019 sa uskutočnilo v Bratislave celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku. Súťaže sa zúčastnili víťazi ôsmich krajov.
Prešovský kraj reprezentovala žiačka IX. A triedy zo ZŠ Sídlisko II, Viktória Ambrozyová, ktorá v celoslovenskom kole obsadila krásne 1. miesto.
Súťaž prebiehala dva dni. Prvý deň 16.4.2019 sa niesol v písomnej atmosfére v štyroch kolách, a to čítanie s porozumením, posluch s porozumením a vypracovaním úloh, gramaticky test a na záver žiaci písali slohovú prácu na danú tému.
Druhý deň 17.4.2019 sa niesol v duchu ústnych pohovorov v troch kolách. Boli to konverzačné témy v prvom kole, kulturológia spojená s obrázkovým materiálom v kole druhom a záver tvorila spoločná beseda všetkých súťažiacich a členov poroty.
Súťaž si vyžadovala výbornú prípravu žiakov. Žiačku pripravovala p. uč. Mgr. Ľubov Caklová

apr
17

Slávici z lavice – obvodové kolo

szl miniDňa 17.04.2019 sa v Centre voľného času konalo obvodové kolo súťaže v interpretácii populárnej piesne Slávici z lavice. Súťažilo sa v IV. kategóriách: I. kat. (1. – 4. roč. ZŠ), II. kat. (5. – 6.roč. ZŠ), III. kat. (7. – 9. roč. ZŠ), IV. kat. (stredné školy). Našu školu reprezentovali 4 mladí speváci. Teší nás, že ani tento rok nechýbali medzi medzi ocenenými spevákmi žiaci našej školy. V 2. kategórii si krásne 2. miesto vyspievala Zuzana Mičejová. V 3. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Ema Demčíková.
Speváčky na súťaž pripravovali Mgr. Peter Šofranko, Mgr. Zuzana Mičejová a Mgr. Matúš Boroš. Dievčatám srdečne blahoželáme a želáme pevný hlások a čisté tóny aj v ďalších súťažiach!

apr
17

Pytagoriáda - okresné kolo

pytag miniDňa 26. a 27. 3. 2019 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo 40. ročníka Pytagoriády kat. P3, P4, P5 a P6, P7, P8 t.j. 3. – 8. ročník ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií. Súťažiaci z každej kategórie riešili tak, ako v školskom kole, 15 úloh počas 60 minút, za ktoré mohli získať 15 bodov. Úspešným súťažiacim sa stal žiak, ktorý získal najmenej 10 bodov a za každé ušetrené 4 celé minúty do 60 minút mu bol pridelený 1 bod. Úlohy opravovala komisia v zložení – predseda komisie Mgr. I. Demčák, ZŠ Lúčna, členovia – Mgr. M. Boroš, ZŠ Sídlisko II a Mgr. I. Filičková, ZŠ Juh, Vranov nad Topľou.

apr
17

Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8

mo miniKaždoročne sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou stretnú najlepší matematici nášho okresu na matematickej olympiáde. Aj tento rok v kategórii Z6, Z7 a Z8 sme medzi nimi mali zastúpenie, a to nielen hocijaké... Našu školu v kategórii Z8 úspešne reprezentoval Aleš Novysedlák z 8.B, ktorý skončil na 1. mieste a Katarína Kaňuchová z 8.D na 3. mieste. V kategórii Z7 sa na 3. mieste umiestnil Richard Melniček zo 7.C. Úspešnými riešiteľmi boli aj Ondrej Alex Henkeľ zo 7.A, ktorý skončil na 6. mieste a Ingrid Tkáčová zo 7.B na mieste siedmom. Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí ich pripravovali blahoželáme a ďakujeme. Šikovným riešiteľom želáme ešte veľa ďalších úspechov... 

apr
17

Deň Zeme v jaskyni Zlá diera

zladiera miniDňa 17.4 2019, pri príležitosti dňa Zeme (22.4), šiestaci navštívili spolu so svojimi triednymi učiteľmi jaskyňu Zlá diera, ktorá je jedinou známou a od roku 1999 sprístupnenou jaskyňou na území Prešovského kraja. Nachádza sa v pohorí Bachureň, pri obci Lipovce a pre žiakov bola atraktívna tým, že nie je osvetlená a tak s prilbou na hlave a baterkami prechádzali spolu so sprievodkyňou tajuplné podzemie. Okrem toho v jednotlivých tímoch plnili rôzne úlohy, ktorými si obohatili svoje vedomosti v rôznych oblastiach vzdelávania.
Veríme, že aj napriek chladnému počasiu si žiaci vychutnali nádhernú okolitú prírodu, prechod „pôrodnými cestami“ či pohladenie netopiera v rámci svojho ročníkového eko-dňa.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI