apr
01

Čistička odpadových vôd

voda miniVodovod s teplou a studenou vodou, či sociálne zariadenie sú dnes, až na výnimky, bežnou súčasťou našich bytov i domov. Je viac ako pravdepodobné, že ďalej sa nestaráme, kam voda ide, či ako končí. Keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, zúčastnili sa žiaci siedmeho ročníka exkurzie na Čističke odpadových vôd vo Vranove nad Topľou (mestská časť Lomnica), ktorá sa konala 1. apríla. Žiaci sa oboznámili s najmodernejšou technológiou mechanického a biologického čistenia odpadových vôd. V ČOV sa voda čistí mechanicky (usadzovanie kalu) a biologicky (prečistenie mikroorganizmami). Následne sa prečistená voda filtruje a vypúšťa naspäť do rieky Topľa alebo sa používa ako úžitková voda napríklad na zavlažovanie. Čistička má svojou kapacitou denného prítoku 80 litrov/s vystačiť pre takmer 35 000 obyvateľov mesta a blízkeho okolia až do roku 2030.

mar
25

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

russia miniDňa 25. 03. 2019 sa v Prešove konal 49. ročník krajského kola Olympiády v ruskom jazyku. Súťaže sa zúčastnila žiačka Viktória Ambrozyová z IX. A v kategórii A1. Súťaž sa skladala z troch častí, z jednej písomnej a dvoch teoretických. Viktória obsadila 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

Žiačku pripravovala Mgr. Ľ. Caklová

mar
22

Lesná zver očami detí

lz miniDňa 22. 3. 2019 usporiadala Obvodná poľovnícka komora vo Vranove n. T. v rámci chovateľskej prehliadky trofejí výstavu výtvarných prác okresnej súťaže „Lesná zver očami detí“. Jej súčasťou bolo aj vyhodnotenie a ocenenie víťazných prác. Žiačka našej školy Blanka Čukatová (II. C trieda, p.uč. PaedDr. Ivana Hermanovská) získala 1. miesto v kategórii 1. – 2. ročník ZŠ. Srdečne blahoželáme!
Prehliadky sa zúčastnili aj žiaci tretieho ročníka a II. C i II. D triedy. Jej hlavnou myšlienkou bolo ponímanie lesa ako súčasti života človeka. Od odborníkov deti získali nové vedomosti a poznatky z oblasti poľovníctva a spoznávali jeho hlavnú filozofiu a poslanie.

mar
22

VODA – KOLÍSKA ŽIVOTA NA NAŠEJ PLANÉTE

dv miniČlovek sa s ňou stretáva od narodenia a sprevádza ho po celý život. Má pre neho, ako aj pre iné organizmy, nesmierny význam. Je preto potrebné vštepovať deťom už od útleho veku význam ochrany tejto vzácnej tekutiny. Jednou z príležitostí zamyslieť sa nad správaním sa človeka k prírode je aj Svetový deň vody, ktorý valné zhromaždenie VZ OSN v roku 1992 na svojom zasadnutí vyhlásilo na 22. marec. Naši tretiaci si ho pripomenuli dňa 20. marca zaujímanými aktivitami spojenými s kvízom, v ktorom si overili vedomosti a poznatky z tejto oblasti, s ktorými sa stretávajú nielen na hodinách prírodovedy.

mar
22

Okresné kolo chemickej olympiády

cho miniDňa 22. 3. 2019 sa na ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou konal 55. ročník okresného kola chemickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 12 najlepších žiakov vranovského okresu. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti museli žiaci predviesť svoje vedomosti z obsahu učiva predmetu chémia od 7. až po 9. ročník. V praktickej časti predviedli svoje zručnosti pri práci s chemickými látkami, laboratórnym sklom a pomôckami. Našu školu reprezentovali tri žiačky z IX. C triedy: Klára Bodnárová, Daniela Kacvinská a Dominika Mattová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste.

mar
22

22. marec – deň vody

dv miniVoda je základnou podmienkou života. Dnes sú vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody a preto Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Téma tohtoročného Svetového dňa vody „Nenechaj nikoho za sebou“ je venovaná naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých, zaoberá sa na základe cieľov udržateľného rozvoja riešením vodnej krízy, hľadá dôvody, prečo toľko ľudí zostáva bez vody.
Tento deň sme si pripomenuli rozhlasovým vysielaním, v ktorom sa žiaci dozvedeli dôležité informácie o vode a tom, prečo je potrebné vodu chrániť. Na hodinách biológie piataci prezentovali zaujímavosti o vode a vytvárali vodné kvapky, ktoré znázornili to, čo pre nich voda znamená. Deviataci na hodine geografie riešili vodné úlohy a tak si overili svoje vedomosti o slovenských vodách. Žiaci sa obliekli do farieb vody a uprednostnili v tento deň na pitie čistú vodu, ktorá je pre organizmus najlepšia.

mar
22

Vo volejbale úspech chlapcov aj dievčat

lopty miniV uplynulých dňoch sme boli svedkami okresných kôl vo volejbale žiakov a žiačok základných škôl, ktoré sa uskutočnili na našej ZŠ Sídlisko II. Súťažilo sa systémom každý s každým. Za účasti ZŠ Lúčna, ZŠ Juh, Cirkevnej spojenej školy a nás si naši volejbalisti počínali veľmi dobre. Najťažší, no zároveň najvyrovnanejší súboj odohrali naše dievčatá už tradične proti dievčatám zo ZŠ Juh. Tentokrát to bolo v prospech súpera a nám sa podarilo vybojovať výborné druhé miesto. Za skvelú reprezentáciu školy ďakujeme všetkým členkám družstva, ktorými boli:

mar
21

Biblická olympiáda

bo miniVíťazom srdečne blahoželáme k dosiahnutým úspechom a držíme prsty v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 9. apríla 2019.Dňa 21. marca 2019 sa konali okresné kolá Biblickej olympiády. Trojčlenné družstvá z našej školy získali nasledovné úspechy:
GK náboženstvo - A- kategória: družstvo v zložení: Lenka Lapková (2. D), Nelka Lukáčová (2. C) a Bianka Baranová (1. D) obsadili 1. miesto. Žiakov pripravovala Mgr. M. Turčaníková.
GK náboženstvo - 1. kategória: Dávid Eštvan (8. A), Samuel Sisák (7. B) a Anežka Tatarová (7. A) - obsadili 1. miesto. Žiakov pripravovala Mgr. M. Turčaníková.
RK náboženstvo - 1. kategória: Lukáš Balog (8. B), Ondrej Lehončák (8. D)a Michaela Novotná (5. D) - obsadili 1. miesto. Žiakov pripravovala Mgr. A. Mydlová.

mar
21

Nikola Šuhaj v DJZ v Prešove

ns miniNikola Šuhaj (1898 - 1921) bol podľa jedného názoru podkarpatský národný hrdina, podľa iného zločinec, ktorý sa vzpieral spravodlivosti. Ale vďaka knihe Ivana Olbrachta, vydanej prvýkrát v roku 1933, sa Nikola Šuhaj stal legendou. Pravdepodobne pomery v tejto dobe a Nikolova túžba po slobode a nezávislosti ho prinútili k zbojníckemu životu. Hlavnými atribútmi šuhajovskej legendy sú nezraniteľnosť, láska k Eržike a horám, zmysel pre spravodlivý súd. Aj naši ôsmaci sa mali možnosť prostredníctvom divadelného muzikálu oboznámiť s jeho životom na pôde Divadla Jonáša Záborského 21.3.2019. A tu sú ich odozvy.

mar
21

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

hk miniDňa 21. 3. 2019 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Cieľom súťaže je viesť deti k hlbšiemu poznávaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej verejnosti. Každé slovo nesie v sebe energetický náboj. Slová dokážu tvoriť v nadväznosti s myšlienkami našu realitu. Platí to rovnako pre slová povzbudivé ako aj pre slová deštruktívne. My sme mali možnosť vypočuť si len tie slová povzbudivé, unášané na krídlach lásky a porozumenia, ktoré priniesli našim žiakom pekné umiestnenia. Alexandra Mižovová získala 1. miesto v prvej kategórii v prednese poézie a postupuje do krajského kola.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI