mar
26

Besedy na tému "Kriminalita mládeže"

Nový školský rok sa začal7. ročník
Pod tento pojem je zahrnutá delikvencia maloletých a kriminalita mladistvých. A práve táto oblasť protiprávneho konania sa stala témou besedy určenej pre siedmakov. V úvode besedy si pre nich zástupkyňa polície, Mgr. Zuzana Gojdová, pripravila prednášku na ozrejmenie rozdielu medzi trestným činom a priestupkom a vymedzenie trestnoprávnej zodpovednosti i možných sankcií v prípade porušenia zákona, či už na úrovni priestupku alebo trestného činu. Cieľom bolo upozorniť žiakov na to, že už v 14 rokoch sa stávajú trestne zodpovední a za svoje činy musia niesť následky a podľa zákona sa následne zodpovedať. Ich pozornosť bola ďalej upriamená na to, že požívanie a ponúkanie alkoholu u detí je nezákonné a každý, kto tak učiní, dopúšťa sa priestupku voči zdravému fyzickému i duševnému vývinu neplnoletej osoby.

Časť besedy bola zameraná aj na ochranu súkromia mladých ľudí, v súvislosti s rozvojom množstva sociálnych sietí a zdieľania svojich zážitkov s ostatnými užívateľmi. Prax ukazuje, že je nutné dôsledne popremýšľať nad tým, čo „zavesíme na nástenku,“ aby naše súkromie, naša dôstojnosť nebola nejakým spôsobom narušená a zneužitá. S tým súvisí aj kyberšikanovanie, ktoré je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Nie je to niečo nové, len sa to odohráva v prostredí virtuálneho sveta. Pre agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a zranenie obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť zaň. Agresora zároveň jeho anonymita chráni pred odhalením. Pre obeť je virtuálne šikanovanie oveľa závažnejšie – nemôže pred ním uniknúť nikam, ani do bezpečia domova.

V závere mohli žiaci pani policajtke položiť otázky, ktoré im v súvislosti s danou témou, či inými oblasťami trestného práva napadli. Pevne veríme, že táto beseda bola pre nich poučná a pomohla im uvedomiť si, že je potrebné nielen chrániť vlastnú bezpečnosť, ale aj konať tak, aby nikomu neubližovali a nedopúšťali sa nezodpovedného a protiprávneho konania.

8. ročník

Dňa 26.3.2014 sa v našej škole uskutočnila beseda aj pre žiakov 8. ročníka o aktuálnom probléme dnešných dní. Beseda bola zameraná na kriminalitu, ktorú pácha mládež. Mgr. Zuzana Gojdová z Obvodného oddelenia PZ zo Slovenskej Kajne priblížila žiakom primeraným spôsobom hlavnú terminológiu súvisiacu s týmto zameraním.Vysvetlila prítomným pojmy ako sú  trestno-právna zodpovednosť, pojem škoda na majetku a škoda na zdraví. Pozornosť venovala aj priestupkom proti verejnému poriadku / rušenie nočného pokoja, výtržníctvo, znečisťovanie verejných priestorov../. Žiakov zaujali aj priestupky z úseku alkoholizmu, toxikománie a z oblasti zneužívania osobných internetových príspevkov na virtuálnej sieti. O tom, že beseda o kriminalite zaujala, svedčili aj zaujímavé otázky zo strany prítomných žiakov.

Veríme, že beseda mala svoj zmysel a že žiaci našej školy sa nebudú podieľať na kriminalite mládeže.

Foto: ilustračné