feb
04

HLAS ŠKD

Dňa 29.januára 2015 sa v ŠKD uskutočnil 3.ročník súťaže „ HLAS ŠKD", do ktorej sa zapojili deti zo všetkých oddelení. Svoj talent preukázali spevom detských populárnych a ľudových piesní. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. I. kategória deti 1.-2.ročníka a II. kategória deti 3.-4.ročníka. Porota zložená z vychovávateľky B. Pariľákovej a detských zástupcov Niny Mruskovej, Kataríny Kocákovej a Viktórii Maťašovej to mala ťažké, pretože súťažiaci spievali veľmi pekne. Kamaráti v hľadisku objektívne podporovali všetkých spevákov zaslúženým potleskom.

jan
30

Šaliansky Maťko priniesol znova úspechy

saliansky matko 4Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou privítala 29. januára mnohých menších i väčších výborných recitátorov. V rámci 22. ročníka regionálneho kola súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského predniesli povesti v troch kategóriách dvadsiati šiesti účastníci. Medzi nimi boli aj naši žiaci, ktorí úspešne reprezentovali našu školu.

Zaujímavé príbehy v povestiach pekne predniesli: v prvej kategórii Nina Mrusková, žiačka III.A triedy, pod vedením Mgr. Heleny Borošovej, Matej Kaňuch, žiak VII. D, ktorý v tretej kategórii získal čestné uznanie a Ľubomír Krištan, žiak V. B, obsadil v druhej kategórii krásne druhé miesto. Oboch žiakov pripravovala p. uč. Mgr. Stanislava Bakajsová.

jan
28

Polročné prázdniny

Vedenie ZŠ Sídlisko II oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že polročné prázdniny budú na školách podľa vyhlásenia MŠVVaŠ v školskom roku 2014/2015 2. februára 2015 ( v pondelok) .V tento deň sa v škole nevyučuje, mimo prevádzky je pre žiakov aj ŠKD. Školské vyučovanie sa začne v utorok 3. februára 2015.

jan
26

Matematická olympiáda

Dňa 21. januára 2015 v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou prebiehalo okresné kolo matematickej olympiády 5. a 9. ročníka. Na olympiáde sa zúčastnili a našu školu reprezentovali štyria žiaci.

Trpezlivý prístup učiteľov a snaha žiakov, ktorých logické myslenie a matematické vedomosti vybojovali umiestnenie, boli kľúčom k úspešnej reprezentácii.

K dosiahnutým úspechom patria: 2. miesto - Marián Novikmec ( IX. B ), ktorého pripravoval Mgr. A. Koman a 3. miesto obsadil Martin Kozák ( V. C ), ktorého pripravovala Mgr. T. Džuppová.

Okresné kolo matematickej olympiády a súťažné úlohy splnili cieľ rozširovať, prehlbovať a upevňovať zručnosti a návyky žiakov, viesť žiakov k tvorivému uplatneniu poznatkov z matematiky, k samostatnej práci a k individuálnemu štúdiu.

Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

jan
18

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 13. 1. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo v olympiáde nemeckého jazyka. Súťažilo spolu 27 žiakov z troch okresov (Vranov, Humenné, Snina). Náš okres zastupovalo 9 žiakov (kategória A) a 10 žiakov (kategória B). Základnú školu Sídlisko II reprezentovali dve žiačky v dvoch kategóriách.


V kategórii A školu reprezentovala Sandra Ivanková, žiačka VII. A, ktorá obsadila 3. miesto. V kategórii B si svoje vedomosti vyskúšala Viera Nemčíková, žiačka VIII. B, ktorá obsadila 1. miesto a tým si vybojovala postup do krajského kola. Obidvom žiačkam, ktoré pripravovala Mgr. Ľubov Caklová, srdečne blahoželáme.

jan
19

Olympiáda v anglickom jazyku

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo 14. januára 2015 v CVČ vo Vranove n/T.

V A kategórii mladších žiakov ( 5. - 7. roč.) súťažilo spolu 9 žiakov z okresu. Nás zastupovala žiačka VII. C Alexandra Pajdiaková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Žiačku pripravovala Mgr. H. Demčáková.

V B kategórii starších žiakov (8. - 9. roč.) súťažilo 13 žiakov. Za našu školu súťažila žiačka VIII. B Lenka Marcinčinová, ktorá taktiež obsadila 1. miesto. Žiačku pripravovala Mgr. Z. Mičejová.

Obidve žiačky postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 10. februára 2015 v Prešove. Škola má učiť žiaka prekonávať prekážky, aby ho ani jazyková bariéra neprekvapila. Dosiahnuté úspechy v jazykových olympiádach dokazujú, že našej základnej škole sa to darí.