máj
29

Príroda okolo nás

Štvrtkové vyučovanie a aktivity pripravené pre žiakov školy v rámci Týždňa otvorenej školy boli zamerané na uvedomenie si významu prírody pre človeka, na pochopenie nevyhnutnosti vzájomnej jednoty človeka a prírody. Priestory interiéru školy sa premenili na náučné chodníky. Počas prechádzky nimi spoznávali  žiaci rôzne druhy našich i cudzokrajných izbových rastlín, v átriu spoznávali rôzne druhy drevín.  Zaujímavými  boli aj vystavené žiacke projekty vytvorené na hodinách biológie a geografie. Ich najčastejšou témou bola fauna a flóra tropických krajín.  Výstavka vtáčích búdok a praktické ukážky ich stavania sa stretli u žiakov s veľkým ohlasom. O dôvodoch, prečo je v súčasnosti nevyhnutné chrániť prírodu, sa žiaci 8. ročníka dozvedeli na prednáške s Ing. M. Hrešovou. Po prednáške si svoje vedomosti o ochrane prírody vranovského regiónu mohli overiť v súťaži „Poznaj a chráň“. Tak ako ich mladší rovesníci, štvrtáci, ktorí taktiež súťažili v prírodovednej súťaži, dokázali, že ich environmentálne vedomosti sú na veľmi dobrej úrovni.

máj
28

Dopraváčik

Streda sa niesla v duchu hesla „Bezpečne na cestách“. V priebehu dňa sa žiaci premenili na účastníkov cestnej premávky. Vďaka spolupráce s Autoškolou pána Milana Maduru si žiaci vyskúšali jazdu zručnosti na štvorkolkách pri jazde vpred a pri cúvaní. Svoju zručnosť preukázali aj pri údržbe bicykla a počas jazdy na bicykli s využitím prekážok. Teoretické vedomosti využili pri dopravných testoch a dopravných značkách. O nebezpečných dopravných situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť sa oboznámili na besede s pracovníčkou dopravného inšpektorátu –Mgr. M. Andrekovou. Na záver sa zahrali na mladých záchranárov a vyskúšali si zásady poskytovania prvej pomoc pri nehodách.

máj
28

Svet vedy a techniky

Utorkové aktivity v rámci Týždňa otvorenej školy boli zamerané na propagáciu vedy a techniky. Počas dňa odprezentovali starší žiaci mladším spolužiakom vytvorenú prezentáciu na tému „Tajomný život mobilu“. Bola to prezentácia o histórii a súčasnosti mobilu, o spôsoboch ochrany pred škodlivým žiarením vlastného mobilu, spojená so žiackou anketou a s videoprojekciou. S kladným ohlasom a silným potleskom sa stretla aj prezentácia rozlúčkového videa so školou pod názvom „Dovidenia Dvojka“, ktorú si vytvorili žiaci 9. ročníka. No najväčšou atrakciou pre žiakov počas tohto dňa boli ukážky fungovania robotov, popis ich konštrukcie a programovania. Žiaci našej školy sa môžu pochváliť ich konštrukciou a programovaním.

máj
27

Zažili sme ABBU!

Poznáte skupinu ABBA? Že nie? Naši ôsmaci a deviataci áno. Práve títo žiaci strávili štvrtok, 21. máj 2015, veľmi netradične v Prešove, kde sa v historickej budove  Čierny orol  predstavil divadelný súbor DRAK s muzikálom ABBA. Krásne piesne, svetoznáme hity ako Dancing Quinn, Mamma Mia, Waterloo a mnohé ďalšie roztancovali nejedného z pritomnych. Navyše sa žiaci dozvedeli aj rôzne informácie o tejto legendárnej švédskej skupine. Zaujímavé boli aj presné kópie kostýmov. Po približne hodinovom vystúpení ich veľmi milo prekvapil správca budovy, ktorý v salóniku porozprával žiakom zaujímavosti o budove Čierny orol. Teraz už vedia, že slúži kultúrno-spoločenským potrebám mesta. Sála Čierneho orla je pre svoj historický ráz vyhľadávaným miestom na usporadúvanie svadieb, stužkových slávností, plesov, promócií a významných spoločenských akcií. Organizujú sa v nej koncerty vážnej hudby, vystúpenia profesionálnych a amatérskych umelcov, programy pre deti a mládež.

máj
28

Umenie nás spája

Týždeň otvorenej školy začal pondelkom, ktorý bol tematicky zameraný na umenie. Pozvanie na tento deň prijal primátor mesta Ing. Ján Ragan a prednosta mestského úradu Mgr. Andrej Krišanda. V rámci aktivít tohto dňa prijal pozvanie a zavítal medzi žiakov školy taktiež vranovský rezbár – pán Milan Krajňák. Na spoločnej besede so žiakmi porozprával o svojich umeleckých začiatkoch, súčasnej tvorbe i o plánoch do budúcna. Po besede nasledovala prehliadka vystavených rezbárových prác. Atrakciou pre žiakov bola ukážka praktického vyrezávania sôch. V priebehu dňa sa škola zmenila na umeleckú dielňu, ktorá ponúkala širokú škálu zaujímavých techník. Žiaci na jednotlivých stanovištiach mali možnosť vyskúšať si servítkovú techniku, maľovanie na sklo, modelovanie marcipánových kvetov, maľbu na hodváb a techniku maľovania voskom - enkaustiku.

máj
26

Čo vieme o našom meste?

V stredu  20. 5. 2015  si druháci overili svoju znalosť histórie mesta Vranov nad Topľou. Vo Vlastivednom múzeu vo Vranove nad Topľou si pozreli historickú expozíciu a svojimi  vedomosťami  milo prekvapili. Poznatky získané na hodinách vlastivedy si doplnili novými zaujímavými faktami. V prírodovednej časti  múzea spoznali  chránené územia, rastliny a živočíchy okresu Vranov nad Topľou.  Výstava fotografií zachytávajúca nádheru Slánskych vrchov všetkých presvedčila, že za krásnou prírodou nemusíme cestovať ďaleko.