nov
01

Slávnostné otvorenie atletického areálu

25. október 2017 za zapísal do histórie našej školy ako veľmi významný deň. Po vyše dvoch mesiacoch bol sprístupnený zrekonštruovaný športový areál.
Dôležitej udalosti sa zúčastnili primátor mesta Vranov n/T Ing. Ján Ragan, prednosta mestského úradu Ing. Imrich Konya, vedúca oddelenia školstva vo Vranove n/T PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúci oddelení, riaditeľ školy Mgr. Milan Bendik a pani zástupkyne Mgr. Andrea Sabolová a Mgr. Imgrid Imrichová, riaditelia základných a stredných škôl vo Vranove n/T a konateľ firmy SPORT REAL NITRA Ing. Roman Moravčík.

Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnili aj vyučujúci so svojimi žiakmi. Všetci prítomní si v úvode vypočuli príhovor pána riaditeľa a primátora mesta. Program obohatili naše mažoretky z TS Varanovia a členovia DFS Cifroško. Za slnečného počasia si všetci zúčastnení mali možnosť obhliadnuť športový areál. Zmodernizovaná športová plocha pozostáva z atletickej dráhy, v strede ktorej je umiestnené trávnaté ihrisko. Nachádza sa tu i sektor pre skok do výšky, skok do diaľky, hod diskom a oštepom, vrh guľou. Multifunkčné ihrisko tvoria tri volejbalové, dve basketbalové ihriská, jedno hádzanárske a jedno tenisové ihrisko. Športový areál tak predstavuje pre našich žiakov, ale aj pre širokú verejnosť bohaté možnosti na športový rozvoj. Poskytuje taktiež priestor na realizáciu rôznych aktivít a súťaží na regionálnej úrovni.
Poďakovanie za úspešnú realizáciu projektu patrí všetkým, ktorí sa spolupodieľali na naplnení myšlienky zmodernizovania športového areálu: mestu Vranov nad Topľou, VÚC, firme SPORT REAL NITRA a všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili na rekonštrukcii.
Veríme, že všetko úsilie a snahy vynaložené pri prestavbe sa odrazia vo forme úspechov a šťastných tvári všetkých, ktorí budú tento areál navštevovať. Možno práve tu sa zrodí nejeden športový šampión.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 90
 • 91
 • 92