apr
17

Pytagoriáda - okresné kolo

pytag miniDňa 26. a 27. 3. 2019 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo 40. ročníka Pytagoriády kat. P3, P4, P5 a P6, P7, P8 t.j. 3. – 8. ročník ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií. Súťažiaci z každej kategórie riešili tak, ako v školskom kole, 15 úloh počas 60 minút, za ktoré mohli získať 15 bodov. Úspešným súťažiacim sa stal žiak, ktorý získal najmenej 10 bodov a za každé ušetrené 4 celé minúty do 60 minút mu bol pridelený 1 bod. Úlohy opravovala komisia v zložení – predseda komisie Mgr. I. Demčák, ZŠ Lúčna, členovia – Mgr. M. Boroš, ZŠ Sídlisko II a Mgr. I. Filičková, ZŠ Juh, Vranov nad Topľou.

mar
25

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

russia miniDňa 25. 03. 2019 sa v Prešove konal 49. ročník krajského kola Olympiády v ruskom jazyku. Súťaže sa zúčastnila žiačka Viktória Ambrozyová z IX. A v kategórii A1. Súťaž sa skladala z troch častí, z jednej písomnej a dvoch teoretických. Viktória obsadila 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

Žiačku pripravovala Mgr. Ľ. Caklová

mar
22

Lesná zver očami detí

lz miniDňa 22. 3. 2019 usporiadala Obvodná poľovnícka komora vo Vranove n. T. v rámci chovateľskej prehliadky trofejí výstavu výtvarných prác okresnej súťaže „Lesná zver očami detí“. Jej súčasťou bolo aj vyhodnotenie a ocenenie víťazných prác. Žiačka našej školy Blanka Čukatová (II. C trieda, p.uč. PaedDr. Ivana Hermanovská) získala 1. miesto v kategórii 1. – 2. ročník ZŠ. Srdečne blahoželáme!
Prehliadky sa zúčastnili aj žiaci tretieho ročníka a II. C i II. D triedy. Jej hlavnou myšlienkou bolo ponímanie lesa ako súčasti života človeka. Od odborníkov deti získali nové vedomosti a poznatky z oblasti poľovníctva a spoznávali jeho hlavnú filozofiu a poslanie.

mar
22

VODA – KOLÍSKA ŽIVOTA NA NAŠEJ PLANÉTE

dv miniČlovek sa s ňou stretáva od narodenia a sprevádza ho po celý život. Má pre neho, ako aj pre iné organizmy, nesmierny význam. Je preto potrebné vštepovať deťom už od útleho veku význam ochrany tejto vzácnej tekutiny. Jednou z príležitostí zamyslieť sa nad správaním sa človeka k prírode je aj Svetový deň vody, ktorý valné zhromaždenie VZ OSN v roku 1992 na svojom zasadnutí vyhlásilo na 22. marec. Naši tretiaci si ho pripomenuli dňa 20. marca zaujímanými aktivitami spojenými s kvízom, v ktorom si overili vedomosti a poznatky z tejto oblasti, s ktorými sa stretávajú nielen na hodinách prírodovedy.

mar
22

22. marec – deň vody

dv miniVoda je základnou podmienkou života. Dnes sú vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody a preto Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Téma tohtoročného Svetového dňa vody „Nenechaj nikoho za sebou“ je venovaná naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých, zaoberá sa na základe cieľov udržateľného rozvoja riešením vodnej krízy, hľadá dôvody, prečo toľko ľudí zostáva bez vody.
Tento deň sme si pripomenuli rozhlasovým vysielaním, v ktorom sa žiaci dozvedeli dôležité informácie o vode a tom, prečo je potrebné vodu chrániť. Na hodinách biológie piataci prezentovali zaujímavosti o vode a vytvárali vodné kvapky, ktoré znázornili to, čo pre nich voda znamená. Deviataci na hodine geografie riešili vodné úlohy a tak si overili svoje vedomosti o slovenských vodách. Žiaci sa obliekli do farieb vody a uprednostnili v tento deň na pitie čistú vodu, ktorá je pre organizmus najlepšia.

mar
22

Okresné kolo chemickej olympiády

cho miniDňa 22. 3. 2019 sa na ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou konal 55. ročník okresného kola chemickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 12 najlepších žiakov vranovského okresu. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti museli žiaci predviesť svoje vedomosti z obsahu učiva predmetu chémia od 7. až po 9. ročník. V praktickej časti predviedli svoje zručnosti pri práci s chemickými látkami, laboratórnym sklom a pomôckami. Našu školu reprezentovali tri žiačky z IX. C triedy: Klára Bodnárová, Daniela Kacvinská a Dominika Mattová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste.

mar
22

Vo volejbale úspech chlapcov aj dievčat

lopty miniV uplynulých dňoch sme boli svedkami okresných kôl vo volejbale žiakov a žiačok základných škôl, ktoré sa uskutočnili na našej ZŠ Sídlisko II. Súťažilo sa systémom každý s každým. Za účasti ZŠ Lúčna, ZŠ Juh, Cirkevnej spojenej školy a nás si naši volejbalisti počínali veľmi dobre. Najťažší, no zároveň najvyrovnanejší súboj odohrali naše dievčatá už tradične proti dievčatám zo ZŠ Juh. Tentokrát to bolo v prospech súpera a nám sa podarilo vybojovať výborné druhé miesto. Za skvelú reprezentáciu školy ďakujeme všetkým členkám družstva, ktorými boli: