nov
26

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

onej miniDňa 26. 11. prebiehalo online formou školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci 9. ročníka si overili svoje vedomosti z nemeckého jazyka s ostatnými rovesníkmi na celom Slovensku. Aj keď naši žiaci začínajú s nemčinou ako druhým cudzím jazykom v 7. ročníku, popasovali sa s testom statočne. Spomedzi siedmich prihlásených žiakov budú našu školu na okresnom kole olympiády reprezentovať žiačky Drahoslava Milá z 9. A a Emma Sisáková z 9. B, ktoré sa umiestnili v školskom kole na 1. a 2. mieste. Na 3. mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnili Janka Ivanová z 9. A a Matej Lehončák z 9. B. Všetkým zúčastneným patrí vďaka a pochvala za to, že svoj talent si nenechávajú len pre seba, ale ho rozvíjajú a posúvajú vpred tak nielen seba, ale aj našu školu. Postupujúcim žiačkam prajeme veľa šťastia na okresnom kole.

  • onj1
  • onj2
  • onj3

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI