jún
16

Pytagoriáda – celoštátne kolo

pytag diplomDňa 1. a 2. júna sa konalo celoštátne kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Celoštátneho kola sa zúčastňujú najúspešnejší súťažiaci z obvodných kôl (bodovú hranicu na postup do celoštátneho kola stanovuje Ústredná komisia Pytagoriády po doručení výsledkových listín z obvodných kôl). Po úspešnom absolvovaní okresného kola, reprezentoval nielen našu Dvojku, ale aj celý okres Milan Gešperik zo 7.A. V celoštátnom kole súťažiaci riešia 20 úloh počas 60 minút. Náš Milan sa s ťažkými úlohami statočne popasoval a zaradil sa medzi úspešných riešiteľov, k čomu mu gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej Dvojky.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI