okt
26

Pestrá jeseň v ŠKD

jesen miniJeseň je ozaj čarovná. Občas možno daždivá a veterná, ale má v sebe jedinečnú atmosféru a hýri farbami. Rovnako pestrá a plná nápadov bola v októbri aj činnosť detí v ŠKD. Začiatkom mesiaca si rozhýbali svoje telo aktivitou „Rozhýbme sa spoločne“, pripomenuli si Deň jabĺk a nezabudli ani na svojich starých rodičov, ktorým za lásku a starostlivosť poďakovali vlastnoručne vyrobenými pozdravmi.


 • DB_1.a_1
 • DB_1.a_2
 • DB_1.a_3
 • DB_1.a_4
 • DB_1.c_1
 • DB_1.c_2
 • DB_1.c_3
 • DB_1.c_4
 • DB_1.d_2
 • DB_1.d_3
 • DB_1d_1
 • DB_2 (1)
 • DB_2 (2)
 • DB_2.b_1
 • DB_2.b_2
 • DB_2.c_1
 • DB_2.c_2
 • DB_2.d_3
 • DB_2.d_4
 • DB_2.d_5
 • DB_2.d_6
 • DB_2a_1
 • DB_3.a_1
 • DB_3.a_2
 • DB_3.d._2
 • DB_3.d_1
 • DB_4.a_1
 • DB_4.a_2
 • DŠ_0
 • DŠ_1
 • DŠ_10
 • DŠ_11
 • DŠ_2
 • DŠ_4
 • DŠ_5
 • DŠ_6
 • DŠ_7
 • DŠ_8
 • DŠ_9
 • Ja_1.a_1
 • Ja_1.a_2
 • Ja_1.c_1
 • Ja_1.c_2
 • Ja_1.c_3
 • Ja_1.c_4
 • Ja_1.c_5
 • Ja_1.d_1
 • Ja_1.d_2
 • Ja_2.a_4
 • Ja_2.a_5
 • Ja_2.a_6
 • Ja_2.b_1
 • Ja_2.b_2
 • Ja_2.b_3
 • Ja_2.d_1
 • Ja_2.d_2
 • Ja_2.d_3
 • Ja_2.d_4
 • Ja_2.d_5
 • Ja_2.d_6
 • Ja_3.a_1
 • ŠD_3.d_1
 • ŠD_9

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI