Výberové konanie

máj
05

Medzinárodný deň tanca v druhom ročníku

tanecMedzinárodný deň tanca sa oslavuje 29. apríla. V tanci sa skrýva úsmev, radosť i nadšenie. Tanec spája všetkých bez rozdielu veku alebo pohlavia.
Rovnako tak spojil aj všetkých druhákov na Dvojke. Žiaci si spolu so svojimi pani učiteľkami zatancovali vo veľkej telocvični. Svoje telo rozhýbali vo víre moderného a ľudového tanca. Každá trieda naučila spolužiakov nový tanec, a tak spoznali rôzne druhy tancov. Úsmev na tvári, radosť a nadšenie určite nikomu nechýbali.
Programom dňa bolo dobre si zatancovať a stráviť spoločne príjemné chvíle.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 07
  • 08[2

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI