máj
24

Naše najmúdrejšie hlavičky okresu v IQ Olympiáde

iq miniKaždoročne sa naša škola zapája okrem iného aj do IQ Olympiády, ktorú organizuje Mensa Slovensko pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Aj tento rok bol pre nás úspešný. V polovičke apríla sa uskutočnilo školské online kolo, ktorého sa zúčastnilo 40 žiakov druhého stupňa. Do regionálneho kola postúpili hneď dvaja žiaci – Richard Vasilko z 9.B a Milan Gešperik z 8.A. Rišo sa umiestil na 37. mieste a Milan na 45. mieste spomedzi 1273 súťažiacich z východného Slovenska.
Na základe výsledkov školského kola boli obaja pozvaní do regionálneho kola Východ, ktoré sa uskutočnilo 18. mája 2023 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Chlapci si užili skvelý deň so zaujímavými úlohami, dobrou náladou a výborným obedom. Milan sa umiestnil na 25. mieste a Rišo na 31. mieste spomedzi 79 zúčastnených. V rámci okresu im však patria prvé dve miesta.
Ďakujeme im za šikovnosť a chuť reprezentovať našu Dvojku.

  • IMG_20230518_090554
  • IMG_20230518_133911
  • IMG_20230518_134122

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI