Výberové konanie

jún
08

Matematický klokan 2023

klokan miniMedzinárodnú súťaž v Slovenskej republike organizuje nezisková organizácia Talentída. Do súťaže sa v školskom roku zapojilo na Slovensku viac ako 70 000 žiakov. Aj naša Dvojka má úspešných riešiteľov. Dvaja boli 100%-ní a umiestnili sa na 1. mieste vo svojej kategórii.
Michael Činčera z I.D a Matúš Novikmec zo VII.A.

Michael Činčera 

I.D 

1.

Ivan Krišta 

I.C 

4.

Alžbeta Jenčová 

I.C 

4.

Terézia Capková 

I.C 

4.

Simeon Jurov 

I.A 

4.

Sofia Hermanovská 

I.A 

4.

Janka Barnová 

I.A 

4.

Júlia Temery 

II.D 

7.

Šimon Sagan 

II.C 

15.

Tamara Gešperiková 

III.C 

9.

Róbert Ďurana 

IV.D 

5.

Emília Lacká

V.A

23.

Matúš Novikmec 

VII.A 

1.

GRATULUJEME!

  • I.A
  • I.C
  • Image
  • Image2
  • Image[4]
  • Image[5]
  • Image[6]
  • Image[7]
  • Image[8]

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI