okt
15

Čítačka s písačkou

kniha miniHornozemplínska knižnica v školskom roku 2019/20 realizovala projekt Čítačka s písačkou, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Medzi mnohými aktivitami bola aj súťaž o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu pod rovnomenným názvom ČÍTAČKA s PÍSAČKOU, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy.
Zo 75 literárnych a 99 výtvarných prác z celého okresu získali naši žiaci pekné úspechy: v I. kategórii (poézia) 2. miesto Jakub Kentoš a tiež Daniel Mihalčin z III.B triedy, žiakov pripravila p. uč. Mgr. V. Kobielská, v II. kategórii (poézia) 2. miesto Noemi Mitriková z bývalej IV. A a kolektív žiakov tejto triedy v próze v II. kategórii 3. miesto, pripravila Mgr. H. Borošová.

Vo výtvarnej súťaži si podelili naši žiaci úspechy tako: v I. kategórii 2. miesto Miroslava Petrová zo IV. A. pod vedením p. uč. Mgr. H. Bendikovej, v II. kategórii 2. miesto Natália Keblešová zo VII.B, v III. kategórii 1. miesto Karolína Hrešková z bývalej IX. C a Simona Chovancová 2. miesto z bývalej IX. A triedy. Tieto žiačky pripravila p. uč. Mgr. M. Borošová.
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nemohli si ocenení žiaci dňa 15. 10. 2020 v HZK prebrať svoje ceny z rúk spisovateľky Alžbety Verešpejovej, ktorá hodnotila literárnu časť a ilustrátora Miroslava Regítka, ocenil výtvarné práce. Veríme, že stretnutie žiakov s týmito predstaviteľmi kultúry sa uskutoční v čo najbližšom termíne.
Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI