apr
30

Na známosť sa všetkým dáva, že GEOŠKO sa k 50-tke školy vydáva

geg miniGeografia je pre našich piatakov nový predmet, no podľa záujmu žiakov môžeme povedať, že k nemu majú blízko a rýchlo si ho obľúbili. Prípravou na 50. výročie našej „Dvojky“ sa teda zaoberali aj na hodinách geografie. Ako sa dá implementovať a nenápadne skryť výročie školy do predmetu s tým, aby sa žiaci aj niečo nové naučili? Veľmi jednoducho... Úlohou piatakov bolo zozbierať 50 rôznych úloh, ktorými si opakovali jednotlivé nové učivá počas celého školského roka na hodinách geografie v podobe nimi zvolenej ľubovoľnej formy - tajničky, osemsmerovky, hádanky, doplňovačky,... využili tým vedomosti z geografie, zručnosti z informatiky a nadanie v kreslení.

apr
29

Siedmaci v Steelparku

steelpark mini22. apríla sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie v centre vedy v Steelparku v Košiciach. Spája sa v ňom veda a zábava. Exkurzia bola tematicky zameraná na prenos tepelnej energie. Návšteva Steelparku sa skladala z dvoch častí, demonštračnej show a interaktívnych pomôcok, na ktorých si žiaci sami mohli overiť získané vedomosti. Fyzika je našim žiakom opäť o čosi bližšie a z poučnej exkurzie odchádzali plní dojmov a zážitkov zo spoznávania. Tento neobvyklý zážitok siedmakom sprostredkoval p. uč. Hermanovský.

apr
29

EKO-týždeň

jar miniPosledný aprílový týždeň sa "na dvojke" niesol v duchu enviro – aktivít. Počas vzdelávacích činností v triede, ale hlavne vonku, si žiaci osvojovali a utvrdzovali poznatky o živej a neživej prírode, vode, pôde, ovzduší i odpade. Vnímali vodu a vzduch ako základ života nielen ľudí, ale i celej prírody, dôležitosť pôdy pre človeka, recykláciu odpadu ako nevyhnutnú činnosť dnešnej doby. Týmto EKO-týždňom urobili žiaci našej planéte, ale aj sebe veľkú radosť a určite v tom budú aj naďalej pokračovať.

apr
28

Písal sa rok 1972...

50bMnohým sa v súvislosti s týmto číslom nevynorí v hlave žiadna asociácia. No my "dvojkári" vieme, že práve rok 1972 bol rokom zrodu našej školy. Jej jubileum sme si pripomenuli aj na hodinách nemeckého a ruského jazyka.
Žiaci ôsmeho ročníka vytvárali plagáty s prierezom udalostí daného roku. Vedeli ste napríklad, že v tomto roku hokejisti Československa porazili na majstrovstvách sveta Sovietsky zväz a získali zlatú medailu? Alebo že sa v Bratislave dokončil Most SNP a v Amerike sa začal vysielať úspešný komediálny seriál M.A.S.H? Týmto spôsobom sme si všetci rozšírili svoj obzor vedomostí o ďalšie zaujímavé informácie.

apr
26

Piataci v Botanickej záhrade

zivpros miniNaši piataci boli na exkurzii v najväčšej botanickej záhrade na Slovensku založenej v roku 1950. Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika disponuje s vyše 4000 druhmi rastlín. V expozičných skleníkoch získali cenné informácie o rastlinných spoločenstvách, vrátane vzácnych a ohrozených druhov. V úžase boli nielen z tropickej a subtropickej vegetácie, ale aj z dekoratívnych, koreninových, liečivých a vodných rastlín.
V záhradnom areáli vypracovali pracovný list pomocou mapy a tým prepojili biologické vedomosti s geografickými, teda orientáciou v priestore. Takáto forma zážitkového učenia bola pre žiakov príjemným spestrením, upevnením vzťahov v kolektíve a bez pochyby zvýšilo aj ich záujem o prírodu a prírodne vedy.

apr
27

Erazmus+ v írskom Dubline

erasmus mini18. 4 – 22. 4. 2022 prebiehala ďalšia fáza projektu Erasmus. Počas piatich dní sme my, p. učiteľky cudzích jazykov, Mgr. Jana Juhaščíková, PhD. a Mgr. Zuzana Mičejová, absolvovali kurz pre učiteľov anglického jazyka pod názvom Učenie sa angličtiny zábavnou formou.
Čo nové sme sa dozvedeli?
Kurz pod vedením odborného lektora bol zameraný na praktické aktivity pre učiteľov anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho 22 učiteľov z rôznych európskych krajín – Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Fínsko a Slovensko. Každý deň bol zameraný na iné aktivity – ako napr. motivačné aktivity na začiatku hodiny, využitie humoru a vtipov, činnosti spojené s pohybom, stolové hry, či využitie moderných technológií a aplikácií na hodinách cudzích jazykov. My učitelia sme si mohli vyskúšať ako sa naši žiaci cítia pri rôznych činnostiach na hodinách anglického jazyka.

apr
25

Historické pamiatky v meste Vranov nad Topľou

bazilika minoExkurzia 4. ročník
„Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť.“ (Thomas Mann)
Žiaci štvrtého ročníka počas EKO týždňa uskutočnili vlastivednú vychádzku za historickými pamiatkami nášho mesta. Strávili predpoludnie navštevovaním jednotlivých významných miest, ktoré im pomohli uvedomiť si, že v našom meste už niekoľko storočí žijú pracovití a obetaví ľudia, ktorí vložili všetko svoje úsilie do výstavby, zveľaďovania mesta a mnohí obetovali aj svoj život pri obrane mesta a vlasti počas prvej aj druhej svetovej vojny.
Štvrtáci vychádzku zahájili na cintoríne pri pamätníku venovanému padlým vranovským spoluobčanom v rokoch 1914 - 1918 a Kaplnke na pamiatku padlým v 1. a v 2. svetovej vojne. Obdivovali portál v kláštore paulínov pri Bazilike Narodenia Panny Márie. Zastavili sa pri barokovom súsoší sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom, zatiaľ prázdnej fontáne na námestí a Pamätníku slobody.