feb
28

Kultúrne dedičstvo Slovenska

history„Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, ale prichádzať na podstatu veci – to je to, čo dáva najväčší pôžitok.“
(Carl Friedrich Gauß)

Zanietení budúci historici z radov základných škôl mali aj tento rok silnú motiváciu študovať, bádať, hľadať a pýtať sa na historické fakty, súvislosti, príčiny a následky rôznych udalostí. Tí najlepší malí budúci historici postupujúci zo školských kôl sa stretli v okresnom online kole 14. ročníka Dejepisnej olympiády vo februári 2022, ktorej poslaním je popularizovať históriu medzi žiakmi a vzbudiť záujem o dejiny Slovenska. Témy, ktoré museli zvládnuť, neboli len predpísaným učivom v jednotlivých ročníkoch, ale aj bonusová oblasť. Súťažiaci museli mať prehľad v kultúrnych pamiatkach UNESCO na Slovensku a histórii jednotlivých regiónov.
Našu školu v okresnom kole reprezentovali v kategórii C Barbara Koščová, ktorá získala 1. miesto a Mikuláš Bodnár sa umiestnil na 3. mieste. V kategórii D sa na 2. mieste umiestnila Alexandra Gajdošová a Sofia Poldruhá na 3. mieste. Kategóriu E reprezentovali našu školu Michael Kozák, ktorý získal 3. miesto a Anna Klimkovská 5. miesto. Kategóriu F reprezentovali Noemi Mitriková ktorá obsadila 1. miesto a Klára Opaľuchová sa umiestnila na 2. mieste.
Pani učiteľke Opaľuchovej ďakujeme za vzornú a obetavú prípravu žiakov. Postupujúcim žiačkam Barbare Koščovej a Alexandre Gajdošovej držíme palce v krajskom kole dejepisnej olympiády.

feb
27

Celoslovenský úspech

zuzkamicejovaV dňoch 11. – 16.2.2022 sa už po šestnásty raz uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo, ktoré prebiehalo online. Súťaže sa zúčastnilo 140 žiakov z 56 škôl. Porota mala neľahkú úlohu vyhodnotiť 118 vystúpení.
Aj naša škola mala dve želiezka v ohni, ktoré nesklamali. Naopak, obe naše žiačky nám urobili obrovskú radosť. V silnej konkurencii skončila Juliána Tarčinská z IX.C v prednese prózy na skvelom 3. mieste. A Zuzana Mičejová z IX.B sa prebojovala v kategórii sólo spev na najvyššiu priečku, obsadila úžasné 1. miesto.

feb
26

„Nemčina na valaľe“

german folkTakto sme nazvali aktivity, ktorými si žiaci deviateho ročníka pripomenuli medzinárodný deň materinského jazyka na hodinách nemeckého jazyka. Žiaci najskôr pracovali na projekte, v ktorom si vyhľadali nárečové slová, ktorých pôvod je v nemeckom jazyku. Tie potom použili pri tvorbe veršov, hádaniek, či jazykolamov, ktoré zároveň výtvarne stvárnili a zapojili sa nimi do súťaže „Rapotačka 2022“.
V našom nárečí nájdeme veľa slov, ktoré majú pôvod v nemčine, a tak naši deviataci zistili, že slová ako fašengy, firhangy, ancug, bigľajz, frištik, verzajg, tringeľt, či merkovac, richtovac, šmakovac, richtovac pochádzajú práve z nemčiny. Pieseň v našom nárečí zaznela v podaní žiačky 9.B Emy Ottingerovej, ktorá oblečená v ľudovom zámutovskom kroji nás preniesla aj myšlienkami na dedinu.

feb
25

Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti

byl miniSúťaž Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti je rozčlenená na odbory botanika, zoológia a geológia. Obsah súťaže vychádza len čiastočne z učiva platných učebných osnov biológie, a preto nádejní biológovia musia disponovať aj nadstavbovými poznatkami, ktoré si naštudujú z odporúčanej populárno-vedeckej literatúry a z metodických listov.
Školské kolo tejto súťaže máme úspešne za sebou a v okresnom kole nás budú reprezentovať zoológovia Matthias Filip Popaďák (VI.A) a Zuzana Oslovičová (VII.A), geologičky Vivien Dindáková (IX.C) a Dominika Čorejová (IX.C) a botanička Monika Juhasová (VI.B). Prajeme vám veľa úspechov v okresnom kole!

feb
22

Päťdesiatka Dvojky na hodinách ANJ

50Keďže Dvojka v tomto roku oslávi svoje okrúhle 50. narodeniny, žiaci pracujú na hodinách o niečo aktívnejšie. Zapájajú sa do rôznych aktivít spojených s našou školou, ktoré im ich pedagógovia pripravujú. Žiaci spoznávajú jej históriu, vytvárajú vinše plné prianí, počítajú, kreslia, tvoria...
Inak tomu nie je ani na hodinách anglického jazyka, kde sme s našimi piatakmi odštartovali tematické aktivity k päťdesiatke. Sme radi, že žiaci vnímajú školu tvorivo a farebne. Vytvorili krásne veselé kvety s použitím jednoduchých slov, ktoré sa im so školou spájajú. Našim piatakom prajeme, aby aj ďalšia etapa ich vzdelávania bola kreatívna a aktívna a roky na našej škole boli pre nich radostnou etapou ich života.

feb
24

Karneval, hurá...!

karnevalFebruár je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Fašiangy, symbol veselosti, zábavy a hodovania sú v rozličnej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní aj v našej škole. Deti sa naň veľmi tešia celé týždne a úporne rozmýšľajú, akú masku si tento rok zvolia. Krásna výzdoba v triedach už niekoľko dní avizovala, že tohoročný karneval bude v plnej paráde, aj keď sa opäť uskutoční samostatne v jednotlivých oddeleniach. A veru aj bol. Naše deti od prváčikov až po štvrtákov sa nevedeli dočkať konca vyučovania. Hneď po naobedovaní sa začal v oddeleniach ŠKD pravý karnevalový zhon spojený s obliekaním, maľovaním a upravovaním karnevalových masiek od výmyslu sveta. Ani pani vychovávateľky, či pani učiteľky nezaostali a prekvapili v maskách, ktoré boli zaujímavé a vtipné. V každom oddelení sa tancovalo, spievalo, súťažilo a hodovalo. Atmosféra bola ako vždy úžasná, plná smiechu, veselosti a radosti.

feb
22

Národný týždeň manželstva

manzelia mini„Neexistuje krajší, priateľskejší a pôvabnejší vzťah, spoločenstvo alebo spoločnosť ako dobré manželstvo“. (Martin Luther)

Vo všeobecnosti sa manželstvo dá považovať za jeden z najväčších úspechov dvoch vzájomne milujúcich a neustále podporujúcich sa ľudí. Čaro manželstva spočíva v tom, že rokmi, okolnosťami, či rôznymi situáciami prináša do našich životov nielen nádherné chvíle, ale aj rôzne nástrahy.
V rámci Národného týždňa manželstva (14.2. – 18.2.2022) sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou konala inšpiratívna beseda s o. Mgr. Marekom Pančišinom. Žiaci 9.ročníka, našej školy, sa zúčastnili tejto neobyčajne tvorivej besedy, počas ktorej sa s nimi otec Marek podelil o bohaté skúsenosti nielen z pastoračného, ale aj osobného života.