feb
19

Si finančný expert? Otestuj sa aj ty!

45min miniFinančná gramotnosť je teraz celosvetovo uznávaná ako základný predpoklad pre ochranu spotrebiteľa, hospodársku a finančnú stabilitu. Patrí k základným zručnostiam jednotlivca.

15. a 16. februára si naši ôsmaci a deviataci zmerali sily ohľadom financií na hodinách matematiky a občianskej náuky, kde vypĺňali online test. Zručnosti súvisiace s ma¬tematikou, ako napríklad zmysel pre čísla, znalosť rôznych spôsobov reprezentácie čísel a zručnosti v oblasti výpočtu z hlavy, odhadu a schopnosť posúdiť správnosť výsledku sú typickými aspektmi finančnej gramotnosti.

Test bol zameraný na rôzne oblasti – vyhľadávanie informácií na internete, identifikáciu finančných informácií, zhodnotenie finančných otázok a problémov, pochopenie a uplatnenie vedomostí o financiách, ale najmä na to, či ovládajú základné finančné zručnosti. Test overil ich pochopenie, schopnosť aplikovania vedomostí a zruč¬ností na jednotlivé úlohy, ale aj všeobecný prehľad. Žiaci sa popasovali s otázkami ako: čo je úrok, aké je DPH na Slovensku, ako môžeme uskutočniť bezhotovostnú platbu, aký význam má faktúra, ako sa dá usporiť, čo je dôležité pre rodinný rozpočet, či aký úver si vybrať.

Výsledkom ich snaženia je zaujímavý poznatok o tom, či sú „finanční experti“, alebo „finančný normál“, poprípade, či na sebe musia v oblasti finančnej gramotnosti ešte zapracovať. Z reakcií žiakov po teste sa dalo vyčítať, že majú ešte rezervy a musia si rozšíriť vedomosti aj v tejto dôležitej problematike súčasnosti.

Ak máte čas a chuť môžete si test, ktorý riešili žiaci, vyskúšať aj vy... Kliknite sem...

  • 261165667_368395804761051_1829493248292074488_n
  • 262202243_909910102951371_5102658007535143380_n
  • 272685395_990264518247515_7555230126921771024_n
  • 272699761_989084478697458_4217323692541842570_n
  • 272851300_493882642100426_2670853755097558808_n
  • 272933584_247145587613386_4245522015846139695_n
  • 273216121_1132598550900645_6743256947736159157_n
  • 273571146_370593974498718_2259464199529902464_n
  • 273586582_1010873499847244_563629636738892173_n

Si finančný expert? Otestuj sa aj ty!

Finančná gramotnosť je teraz celosvetovo uznávaná ako zá­kladný predpoklad pre ochranu spotrebiteľa, hospodársku a finančnú stabilitu. Patrí k základným zručnostiam jednotlivca.

15. a 16. februára si naši ôsmaci a deviataci zmerali sily ohľadom financií na hodinách matematiky a občianskej náuky, kde vypĺňali online test. Zručnosti súvisiace s ma­tematikou, ako napríklad zmysel pre čísla, znalosť rôznych spôsobov reprezentácie čísel a zručnosti v oblasti výpočtu z hlavy, odhadu a schopnosť posúdiť správnosť výsledku sú typickými aspektmi finančnej gramotnosti.

Test bol zameraný na rôzne oblasti – vyhľadávanie informácií na internete, identifikáciu finančných informácií, zhodnotenie finančných otázok a problémov, pochopenie a uplatnenie vedomostí o financiách, ale najmä na to, či ovládajú základné finančné zručnosti. Test overil ich pochopenie, schopnosť aplikovania vedomostí a zruč­ností na jednotlivé úlohy, ale aj všeobecný prehľad. Žiaci sa popasovali s otázkami ako: čo je úrok, aké je DPH na Slovensku, ako môžeme uskutočniť bezhotovostnú platbu, aký význam má faktúra, ako sa dá usporiť, čo je dôležité pre rodinný rozpočet, či aký úver si vybrať.

Výsledkom ich snaženia je zaujímavý poznatok o tom, či sú „finanční experti“, alebo „finančný normál“, poprípade, či na sebe musia v oblasti finančnej gramotnosti ešte zapracovať. Z reakcií žiakov po teste sa dalo vyčítať, že majú ešte rezervy a musia si rozšíriť vedomosti aj v tejto dôležitej problematike súčasnosti.

Ak máte čas a chuť môžete si test, ktorý riešili žiaci, vyskúšať aj vy J

https://forms.gle/1Rxcoos6UG4qLkiw5

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI