feb
27

Celoslovenský úspech

zuzkamicejovaV dňoch 11. – 16.2.2022 sa už po šestnásty raz uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo, ktoré prebiehalo online. Súťaže sa zúčastnilo 140 žiakov z 56 škôl. Porota mala neľahkú úlohu vyhodnotiť 118 vystúpení.
Aj naša škola mala dve želiezka v ohni, ktoré nesklamali. Naopak, obe naše žiačky nám urobili obrovskú radosť. V silnej konkurencii skončila Juliána Tarčinská z IX.C v prednese prózy na skvelom 3. mieste. A Zuzana Mičejová z IX.B sa prebojovala v kategórii sólo spev na najvyššiu priečku, obsadila úžasné 1. miesto.

Veľké poďakovanie patrí aj Mgr. M. Borošovi a Mgr. P. Šofrankovi za hudobnú prípravu a nahrávaciemu štúdiu BieM Studio (Matúš Boroš), kde sa hudobný podklad aj víťazný videoklip nahrával, strihal a upravoval do finálnej podoby. Zuzkinu pieseň Tri želania si môžete pozrieť a vypočuť na YouTube linku: https://youtu.be/gHlU5rq2TUA
Dievčatám k tomuto úspechu srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za reprezentáciu školy.

  • 20220301_124310
  • 20220301_131019

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI