Výberové konanie

okt
19

Október – Mesiac úcty k starším

uctakst miniMilá babka, milý dedko,
ďakujeme vám za všetko,
za tie bozky z veľkej lásky,
za nežnosť rúk, hladiace vlásky...
V mesiaci október sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom, ich životu, starostiam a problémom, ale aj radostiam a spomienkam na mladosť. Pri tejto príležitosti vyrobili deti z ŠKD milé darčeky, ktoré s láskou a úctou darovali svojim starým rodičom ako prejav vďaky za ich obetavosť a starostlivosť.

 • I.A_1
 • I.C_1
 • I.C_3
 • I.D_1
 • I.D_2
 • II.B_2
 • II.B_3
 • II.B_4
 • II.b_1
 • II.b_5
 • III.A_1
 • III.A_2
 • III.A_3
 • III.A_5
 • X.odd.3
 • X.odd._2
 • X.odd_1

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI