sep
02

Do školy sa teším, hurá!

zsr miniÚsmevy, družné i hlasné pozdravy a rozhovory pekne vyobliekaných žiakov zaplnili okolie pred budovou našej školy 2.9.2021 na slávnostnom otvorení nového školského roka 2021/2022. Táto významná udalosť bola spojená s odhalením Srdca pomoci a nádeje pre Ľubka z Tovarného, pre ktorého budeme do kovového srdca zbierať plastové vrchnáčiky. Srdce je umiestnené pred budovou a zapojiť sa do tejto milej akcie môže aj široká verejnosť.

Slávnosti sa zúčastnili aj primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan a vedúca odboru oddelenia školstva RNDr. Valéria Novikmecová. O 8:00 h sa rozozvučala štátna hymna Slovenskej republiky, po nej nasledoval príhovor riaditeľa školy Mgr. Petra Kocáka, ktorý privítal malých prváčikov, prítomným predstavil myšlienku Srdca a poprial všetkým zamestnancom a žiakom úspešný nový školský rok.
V zaujímavom kultúrnom programe sa predstavili šikovní žiaci našej školy recitátorským umením, spevom a tancom. Zahrala a zaspievala aj školská kapela pod vedením Mgr. Petra Šofranka a Mgr. Matúša Boroša.
A tak, veselo a s úsmevmi na tvárach učiteľov a žiakov sme prekročili prah dverí školy a symbolicky aj prah nového školského roka všetci do svojich tried v sprievode triednych učiteľov.

 • DSC_0176
 • DSC_0180
 • DSC_0183
 • DSC_0185
 • DSC_0191
 • DSC_0193
 • DSC_0194
 • DSC_0197
 • DSC_0198
 • DSC_0200
 • DSC_0201
 • DSC_0203
 • DSC_0204
 • DSC_0205
 • DSC_0215
 • DSC_0217
 • DSC_0219
 • DSC_0220
 • DSC_0224
 • DSC_0230
 • DSC_0242
 • DSC_0246
 • DSC_0250
 • DSC_0252
 • DSC_0254
 • DSC_0255
 • DSC_0260
 • DSC_0263
 • DSC_0269
 • DSC_0274
 • DSC_0276
 • DSC_0279
 • DSC_0283
 • DSC_0291
 • DSC_0299
 • DSC_0313

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI