nov
20

Relaxačná hodina prvákov

relax miniDňa 20.11.2018 navštívili žiaci I.B triedy Spojenú školu na Budovateľskej ulici. Prezreli si budovu školy a zúčastnili sa množstva zaujímavých aktivít, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky. Zábavnou formou spoznávali svet hmyzu a usilovných mravcov: skladali obrázky, hrali pexeso, vyrábali mravčekov, stavali pre nich mravenisko, ochutnávali rôzne plody...
Najväčším zážitkom pre žiakov bol pobyt v špeciálne upravenej relaxačnej miestnosti, v ktorej sa využíva terapia „ SNOEZELEN“. Mali možnosť relaxovať na vodnej posteli a visiacom kresle. Pri farebných svetelných efektoch a hudbe si vypočuli a pozreli rozprávku o lenivom svrčkovi a mravcoch. Pobyt v miestnosti u detí stimuloval nielen zmyslové vnímanie, ale podporoval ich sústredenú pozornosť, odbúraval stres a napätie.

Malých „usilovných mravčekov“ nakoniec čakalo milé pohostenie a odovzdávanie pamätných listov pri príležitosti zúčastnenia sa pedagogicko – podporného prístupu SNOEZELEN.
Pani zástupkyni, pani učiteľkám a všetkým zamestnancom Spojenej školy na Budovateľskej ulici patrí naše POĎAKOVANIE za srdečné privítanie, príjemný pobyt a krásne zážitky.

 • 20181120_103044
 • 20181120_103114
 • 20181120_103156
 • 20181120_103524
 • 20181120_103641
 • 20181120_104116
 • 20181120_104213
 • 20181120_105637
 • 20181120_105651
 • 20181120_105928
 • 20181120_110142
 • 20181120_110333
 • 20181120_110542
 • 20181120_110746
 • 20181120_110945
 • 20181120_111000
 • 20181120_111301
 • 20181120_111334
 • 20181120_111656
 • 20181120_111919
 • 20181120_112013
 • 20181120_112204
 • 20181120_112242
 • 20181120_112851

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI