Aktuálne o nás

• v školskom roku 2018/2019 navštevuje školu 752 žiakov, 326 na prvom stupni a 426 na druhom stupni; 
• v škole pracuje 58 pedagógov – 16 učiteľov prvého stupňa, 29 učiteľov druhého stupňa, 5 katechéti a 8 vychovávateliek ŠKD. Pedagogický zbor je 100% kvalifikovaný a značne omladený. O chod školy sa stará aj 10 prevádzkových zamestnancov;
• naša škola je modernou a najväčšou školou v okrese (v priemere ju navštevuje 800 žiakov), je plne organizovaná ( 1.- 9. ročník), ponúka školský klub detí a vlastnú školskú jedáleň;
• patrí medzi najstaršie školy s bohatými skúsenosťami a výsledkami vo výchovno-vzdelávacej činnosti nielen v rámci okresu, kraja, ale aj celého Slovenska;
• našich žiakov vychováva a vzdeláva 58 - členný, 100% kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý svojím aktívnym zapájaním sa do rôznych projektov a vzdelávacích podujatí neustále zvyšuje svoju odbornú kvalifikovanosť;
• v celoplošnom testovaní deviatakov (marec 2018) sme ako po minulé roky opäť dosiahli lepšie výsledky v predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra ako celoslovenský priemer. Priemerná úspešnosť v SR v predmete matematika bola 55,9 %, žiaci našej školy dosiahli priemernú úspešnosť 59,9 %, úspešnosť žiakov školy z matematiky bola teda o 4,0 % lepšia ako celoslovenský priemer.
V predmete slovenský jazyk a literatúra bola priemerná úspešnosť v SR 63,0%, úspešnosť žiakov školy – 64,3 %, úspešnosť žiakov školy z predmetu slovenský jazyk a literatúra bola teda o 1,3 % lepšia ako celoslovenský priemer.
• v celoplošnom testovaní piatakov v novembri šk. roka 2017/2018 sme v predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra rovnako dosiahli lepšie úspechy ako celoslovenský priemer. V predmete matematika bola priemerná úspešnosť v SR 64,7%, žiaci našej školy dosiahli priemernú úspešnosť 71,2%, úspešnosť žiakov školy bola teda o 6,5% lepšia ako celoslovenský priemer. 
• V predmete slovenský jazyk a literatúra bola priemerná úspešnosť v SR 62,8%, žiaci našej školy dosiahli priemernú úspešnosť 73,1%, z toho vyplýva o 10,3% lepšia úspešnosť žiakov školy oproti celoslovenskému priemeru.
• hodnotenie verejnosti je priaznivé, o čom svedčí rastúci záujem rodičov o prijatie ich detí do našej školy;
• vysoké percento prihlásenia detí našich bývalých absolventov potvrdzuje dôveryhodnosť tejto školy;
• mnohí súčasní pedagógovia sú zároveň aj absolventmi; 
• máme kladné hodnotenie od rodičovskej verejnosti, vedenia mesta, kultúrnych a spoločenských organizácií, s ktorými škola spolupracuje; 
• škola si každým rokom zachováva vysoký kredit modernej a vyhľadávanej školy svojimi stabilnými kvalitnými výchovno-vzdelávacími výsledkami a bohatou ponukou mimoškolskej činnosti, ale aj aktívnou spoluprácou s rodičmi a spoločenskými organizáciami mesta Vranov nad Topľou.


ČO PONÚKAME?


1. Kvalitný výchovno-vzdelávací proces
- je realizovaný pestrými metódami a formami práce pomocou moderných didaktických prostriedkov a učebných materiálov,
- využíva e-learningový systém vyučovania (komunikácia žiak- učiteľ prostredníctvom počítačovej siete, aj v prípade neúčasti žiaka na hodine),
- prebieha v počítačových a multimediálnych učebniach (počítače, notebooky, interaktívne tabule), v átriu, v odborných učebniach - jazykových učebniach, chemickej učebni, v cvičnej kuchynke, v dielňach, v školskej knižnici, na vlastnom detskom dopravnom ihrisku, v telocvičniach a športových ihriskách,
- je spestrený aj lyžiarskym výcvikom, plaveckým výcvikom, školou v prírode, exkurziami do zahraničia – Veľká Británia a Poľsko, návštevami divadelných a filmových predstavení, Eko dňami,
- jeho súčasťou sú aj mnohé voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova, pracovné vyučovanie, ako aj vyučovanie cudzích jazykov: anglického( od 2. ročníka), nemeckého a ruského jazyka,
- výsledkom je 100%-ná úspešnosť rozmiestnenia žiakov 9. ročníka na SŠ
2. Rozvoj nadania, zručností a talentu žiakov v mimovyučovacom čase
Škola ponúka širokú škálu záujmových aktivít podľa vlastného výberu. Žiaci majú možnosť navštevovať záujmové útvary vzdelávacieho, umeleckého a športového charakteru, ako aj Centrum voľného času s oddeleniami – volejbal, folklór - Detský folklórny súbor Cifroško a oddelenie mažoretkového tanca - Tanečný súbor Varanovia.
Svoje talenty prezentujú na kultúrnych podujatiach organizovaných mestom, ale aj tradičných akciách školy: Vianočná akadémia, Fašiangový karneval, akadémia Deti rodičom, Týždeň otvorenej školy a pri tvorbe školských časopisov „Príma Bifľoško“ a „Bifľoško“.

Projekty

V školskom roku 2018/2019 pokračujeme v implementácií projektu „Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti" pod záštitou Ministerstva školstva SR a s finančnou podporou Štrukturálnych fondov EÚ, ktorého úlohy sme začali plniť už v júni školského roka 2011/2012. Strategickým cieľom projektu je rozvoj čitateľskej gramotnosti a jazykových schopností žiakov inováciou foriem a metód vzdelávania, didaktickými prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagógov.
Zároveň pokračujeme v realizácii národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný taktiež z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti. Jeho hlavným cieľom je prispieť k atraktívnejšiemu spôsobu vyučovania.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI