okt
21

Na krídlach poézie

V utorok 17.10.2017 sa v priestoroch našej školskej knižnice Modrý motýlik konala literárna beseda pod názvom Na krídlach poézie. Vybraní žiaci ôsmych a deviatych ročníkov pod vedením pani učiteliek S.Goffovej a E.Miklošovej spolu strávili príjemné tvorivé popoludnie. Hlavným cieľom stretnutia bolo bližšie oboznámenie sa s predstaviteľmi štúrovskej generácie a odhaľovanie tajov poézie ako spôsobu najvnútornejšieho prejavu človeka.

okt
19

POĎAKOVANIE

Vážení športoví priatelia, 

Dovoľujeme si Vám touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2017.

V tomto roku bolo na Slovensku registrovaných 598 podujatí vo viac než 360 mestách/obciach a zašportovalo si 155 000 detí a dospelých. Na podporu ETŠ prebiehali športové aktivity už od 1.9.do15.10.2017. V danom období sa na 890 akciách zúčastnil rekordný počet účastníkov, vyše 279 000.

okt
19

International Grand Prix – 1. miesto

Dňa 1.10 2017 sa dievčatá z TS Varanovia zúčastnili medzinárodnej súťaže v mažoretkovom športe International Grand Prix v rakúskom Neusiedl Am See. Tento krát sa postavili na súťažnú plochu mladšie dievčatá, ktoré si s veľkým odhodlaním a úsmevom na tvári nakoniec vytancovali krásne 1. miesto. Na súťaži sa zúčastnilo 44 súborov z 11 krajín sveta.

okt
16

Čarovná farbička

V piatkové popoludnie 13.10.2017 sa stretli malí výtvarníci - zástupcovia tried od 1. po 8. ročník - v II. A triede, aby v školskom kole súťaže Čarovná farbička trocha snívali a zároveň vytvorili malé umelecké dielka, vhodné aj pre skrášlenie priestorov školy.

okt
15

Šiestaci v archíve

Žiaci šiesteho ročníka navštívili v rámci vyučovania literatúry vo štvrtok a v piatok (12. a 13. októbra 2017) pracovisko Štátneho archívu v Prešove sídliace vo Vranove nad Topľou. Vedúca archívu, Mgr. Daniela Ihnátová, nás milo privítala a v krátkej prednáške sa žiaci oboznámili s funkciami archívu, jeho členením, archívnymi dokumentmi, ich uchovávaním a s depozitárom.

okt
15

Prváčik mesta 2017

„Usilovať sa budem a všetko dobre zvládnem, tak na svoju prvácku česť sľubujem.“ Toto je časť slávnostného sľubu, ktorý zaznel 10. októbra 2017 v MsDK vo Vranove nad Topľou na stretnutí našich prváčikov s pánom primátorom Jánom Raganom.

okt
12

Šikanovanie a kyberšikanovanie na školách

Čoraz viac sa v našej spoločnosti rozvíja šikanovanie a kyberšikanovanie v školskom prostredí. Slovo šikanovanie pochádza z francúzskeho slova chicane, čo znamená opakované zámerné obťažovanie, prenasledovanie, týranie, manipulovanie, ponižovanie niekoho, kto sa nemôže alebo nedokáže brániť. Hlavným znakom šikanovania je nerovnováha moci/sily, pričom zahŕňa všetky formy psychického a fyzického násilia páchaného jedincom alebo skupinou voči obeti.

okt
04

Imatrikulácia prvákov do ŠKD

Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel. Začína sa nová etapa života prváka. 28. septembra 2017 sme v našom ŠKD pripravili veľkú udalosť – PASOVANIE PRVÁČIKOV. Pri plnení rôznych zábavných i vážnych úloh dostali prváci možnosť ukázať, čo všetko sa počas prvého mesiaca v škole naučili. Pred pasovaním museli zložiť sľub, v ktorom sľúbili, že sa budú správať tak, ako sa na správneho školáka patrí.

okt
03

Exkurzia - Svidník, Dukla

Dňa 27. 9. 2017 si žiaci deviateho ročníka spestrili vyučovanie dejepisu exkurziou zameranou na dejiny východného Slovenska. Navštívili sme Vojenské múzeum vo Svidníku, kde si prezerali autentické exponáty z 1. a 2. svetovej vojny, ktoré súvisia s bojmi v Karpatoch. Vzdali sme poctu padlým hrdinom.

okt
03

Noc výskumníkov

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa žiaci 8. ročníka zúčastnili festivalu vedy a techniky pod názvom Noc výskumníkov. Konal sa v piatok 29. septembra 2017 v OC Optima v Košiciach. Festival sľuboval bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú hlavne deti v školskom veku, pričom dôraz bol kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI