mar
28

Zápis do 1. ročníka

cc1

ZŠ Sídlisko II 1336 Vranov nad Topľou

pozýva

budúcich prváčikov a ich rodičov

na slávnostný zápis do 1. ročníka

na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2017/2018,

ktorý sa uskutoční 

vo štvrtok 6. apríla 2017 o 14.00 hodine

v školskej jedálni.

 

mar
26

Pletieme netradične

Dňa 21.3.2017 žiaci III.A triedy prijali pozvanie našej susednej školy - Spojenej školy na Budovateľskej ulici, aby sa zúčastnili tvorivých dielní pod názvom „Pletieme netradične“.

mar
26

Biblická olympiáda

Dňa 21. marca 2017 sa uskutočnilo na CZŠ vo Vranove nad Topľou okresné kolo Biblickej olympiády. Družstvo našej školy v zložení: Barbora Miklošová (IX.D), Simona Višňovská (IX.C) a Alexandra Kandalová (VI.B) sa umiestnila na 1. mieste. Postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Košiciach 25. apríla 2017. Žiakov pripravovala Mgr. Anna Mydlová.

Blahoželáme a prajeme aj naďalej radosť z čítania Božieho slova.

mar
26

Eko deň 7. ročník - KAPUŠIANSKY HRAD

Kapušiansky hrad sa vypína vysoko na kopci, takže jeho dominantu je jasne vidno už pri výjazde z Prešova smerom na Vranov nad Topľou. Aj dnes je to ešte krásna, pomerne zachovalá zrúcanina.

mar
26

Chemická olympiáda

Dňa 23. 3. 2017 sa na ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou konal 53. ročník chemickej olympiády (kategória Dz, obvodné kolo). Súťaže sa zúčastnilo 18 najlepších žiakov z 10 škôl vranovského okresu. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti museli žiaci predviesť svoje vedomosti z obsahu učiva predmetu chémia od 7. až po 9. ročník.

mar
26

Čistička odpadových vôd

Vodovod s teplou a studenou vodou, či sociálne zariadenie sú dnes, až na výnimky, bežnou súčasťou našich bytov i domov. Je viac ako pravdepodobné, že ďalej sa nestaráme, kam odpad ide, či ako končí.

mar
26

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo (22.3.2017)

Hovorí sa, že ľudské slovo má veľkú silu. Slovom možno človeka povzbudiť, zraniť, pohladiť či ublížiť mu. Slová človeka sú ako priesada v záhrade, ktorú okolo seba rozsieva, niet divu, že sa stávajú i jeho osudom. Pri vzácnych chvíľach, ako bola tá naša, tam, kde je účastná aj duša hovoriaceho, človek ožíva, rozsvietia sa mu oči a reč je melodickejšia, pokojnejšia. Dotyk duší robí ľudí lepšími.

mar
20

Beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou

16.3.2017 sa žiaci III.A a III.D triedy zúčastnili besedy so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou v prostredí Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Po milom privítaní zamestnancami knižnice, pani spisovateľka rozprávala deťom o svojej tvorbe.

mar
20

Prvenstvo vo volejbale

Vo štvrtok 16. marca sa na pôde našej školy uskutočnilo okresné kolo vo volejbale chlapcov za účasti piatich základných škôl. Hralo sa systémom každý s každým na dva víťazné sety. Najväčšou prekážkou za obhajobou prvenstva bola ZŠ Juh.

mar
20

Spoločné zážitky na srdce klopú...

Jednou z radostí ale niekedy aj adrenalínovým zážitkom je aj korčuľovanie. Hoci mrazivé dni pominuli, žiaci tretieho ročníka 15.3. 2017 využili možnosť vyšantiť a zakorčuľovať si na ľadovej ploche. Zdokonalili si korčuliarske zručnosti, posilnili svalstvo dolných končatín, zvýšili si sebavedomie, či uvoľnili napätie a stres.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI