feb
13

Tvorivé dielne s chémiou

chtd miniČári-mári, abraka-dabra a iné kúzelné formulky si mohli hovoriť žiaci IV.C 13.2.2018 pri návšteve tvorivých dielni so zameraním na chémiu. Robili jednoduché pokusy, z ktorých boli nadšení, lebo sa im darili. Nakoniec každý žiak dostal čestný diplom absolventa „Chemických tvorivých dielni“ a drobné odmeny.
Túto krásnu akciu pre ne pripravili v rámci spolupráce s našou školou pedagógovia i žiaci Spojenej školy na Budovateľskej ulici, za čo im patrí poďakovanie.

feb
12

Beseda so spisovateľkou

olga svedova miniDňa 12.2.2018 sa žiaci I.A a I.D triedy zúčastnili besedy so spisovateľkou, ale tiež aj učiteľkou, Oľgou Švedovou. V príjemnom prostredí Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou spisovateľka oboznámila žiakov so svojimi knihami. Spoločne sme zalistovali v Pamätníčku prváka, kde sa ukrývajú zaujímavé básničky k písmenám abecedy. Žiakov zaujali aj Omaľovánky, ktoré voľne nadväzujú na túto knihu. V knihe Ako liečivé rastliny pomohli zvieratkám sa dozvedeli o liečivých účinkoch byliniek. Na záver si deti spolu s pani spisovateľkou zatancovali a zaspievali pekné pesničky. Za odmenu si odniesli pekné pexeso.

feb
09

Lyžiari siedmaci na Drienici

lv miniUplynulý týždeň od nedele 04.02. do piatku 09.02.2018 sa naši siedmaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku neďaleko Sabinova, v lyžiarskom stredisku Drienica. Tento školský rok sa lyžiarskeho výcviku zúčastnilo dovedna 85 žiakov, ktorí boli rozdelení do šiestich skupín. Denný režim, s ktorým sa žiaci oboznámili v nedeľu, v sebe zahŕňal okrem dvojfázovej výučby lyžovania aj rôzne iné aktivity. Pedagógovia si pre žiakov pripravili množstvo prednášok obsahujúcich vedomosti z histórie lyžovania, lyžiarskej výstroje, lyžiarskych disciplín či vedomosti týkajúce sa správania lyžiara na zjazdovke a jeho bezpečnosť, tzv. biely kódex.

feb
09

Karneval

karneval miniObdobie fašiangov by na našej škole nemohlo skončiť inak ako tradičným karnevalom. V piatok 9. februára 2018 sa deti prvého stupňa už nevedeli dočkať konca vyučovania, aby sa v krásne vyzdobenej školskej jedálni ukázali v maskách, ktoré si spolu s rodičmi vyrobili. Ani tento rok svojou šikovnosťou a kreativitou nesklamali. Deti sa zabávali, tancovali, súťažili a priestormi školy sa šírila radosť a smiech. O dobrú náladu sa postaral výberom tanečných piesní DJ Martin Gočík a všetkých roztancovali dievčatá TS VARANOVIA a animátorka A. Lengvarská. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave karnevalu - kolegom, starším žiakom a pani kuchárkam, ktoré nám pripravili chutný obed o čosi skôr. Naše poďakovanie parí aj Rodičovskej rade za ceny a sladkosti.

feb
04

Talenty 2018

talenty miniV nedeľu 4. februára 2018 sa v obci Dlhé Klčovo uskutočnila okresná súťaž v speve populárnej a ľudovej piesne s názvom Talenty 2018. V takmer štvorhodinovom „maratóne“ sa predstavilo 31 sólistov spevákov, 1 inštrumentalistka a 3 spevácke skupiny. Našim spevákom sa mimoriadne darilo a získali tieto umiestnenia:

jan
30

VŠETKOVEDKO – súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

vsetkovedko miniVo štvrtok 30. novembra sa 23 odvážlivcov, žiakov 2. až 5. ročníka, sústredene pustilo do riešenia zaujímavých úloh z rôznych oblastí života. Druháci museli za 40 minút zvládnuť 24 otázok, ostatní žiaci 30 otázok z vlastivedy, prírodovedy, slovenského a anglického jazyka, matematiky, hudobnej a výtvarnej výchovy, informatickej výchovy, dopravnej výchovy. Na svoje výsledky si museli počkať dlhší čas, veď do tohtoročnej súťaže sa zapojilo viac ako 20 tisíc žiakov z celého Slovenska. Ale dočkali sa a tu sú naši najlepší:

jan
29

Hlas ŠKD

hlasskd miniDňa 29. januára 2018 sa v ŠKD uskutočnil VI. Ročník speváckej súťaže „Hlas ŠKD“, do ktorej sa zapojili deti zo všetkých oddelení. Svoj talent predstavili spevom moderných a ľudových piesní. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Porota v zložení Mgr. V. Puškárovej, p. vych. V. Stanovčákovej a detských zástupcov M. Kaščákovej a Z. Gavaľovej to mala ťažké, pretože všetci súťažiaci spievali veľmi pekne. Aj deti v hľadisku odmenili výkony svojich kamarátov zaslúženým potleskom. Porota nakoniec rozhodla takto:

jan
26

Návšteva "Safari parku"

safari miniKeďže je tohtoročná zima veľmi skúpa na sneh, teda aj na zimné radovánky pre deti, rozhodli sa naši druháčikovia potešiť sa v rámci hodiny telesnej výchovy návštevou "Safari parku" a tak si vyskúšať svoju fyzickú vytrvalosť, obratnosť, rýchlosť či pohotovosť pri zdolávaní rôznych športových prekážok v rozprávkovej krajine. Piatkové dopoludnie 26.1.2017 si tak obohatili o nezvyčajnú atmosféru a radosť, ktoré im toto nové prostredie ponúklo pri plnení športových povinností týkajúcich sa výchovno-vyučovacieho procesu.

jan
23

Hodina prvej pomoci na Červenom kríži

sck logo miniV dňoch 22. – 23. januára 2018 si žiaci 7. ročníka v priestoroch budovy Červeného kríža pod vedením inštruktorky prvej pomoci p. Kertisovej vyskúšali základné zásady poskytovania prvej pomoci. Odborný výklad a následná práca na figurínach umožnila žiakom precvičiť si základné postupy prvej pomoci, ako sú stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia u dospelého človeka a u dieťaťa, ale aj Gordonov úder či Heimlichov manéver.
Tieto stretnutia sú pravidelným, každoročným zážitkovým spestrením vyučovacích hodín biológie a zároveň veľmi zaujímavou skúsenosťou pre žiakov.

jan
19

PEXESIÁDA

pexesiada miniTrénujeme svoju bystrosť a pamäť“. Týmto heslom sa nieslo piatkové popoludnie 19.1.2018 vo všetkých oddeleniach ŠKD. V každom oddelení prebiehala súťaž s názvom PEXESIÁDA. Deti v nej navzájom medzi sebou zápolili a mali radosť z každej výhry. Na chvíľu sa im zastavili ústočká a sústredili sa na obrázky. Po otočení každej kartičky bolo vo vzduchu cítiť napätie, či je to tá správna do páru. Najlepší dvaja za každé oddelenie ešte zviedli boj o celkového víťaza PEXESIÁDY. Z celkového počtu 16 finalistov sa na prvom mieste umiestnila Dominika Šaffová, na druhom mieste sa umiestnil Adam Čalfa a na treťom mieste sa umiestnil Matúš Tkáč. Blahoželáme.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI