dec
06

Beseda o sebapoškodzovaní

dospievanie miniSebapoškodzovanie je v našej spoločnosti ešte stále tabu. Sebapoškodzovanie (automutilácia, angl. self-mutilation alebo self harm) je opakované násilné správanie sa zamerané voči sebe, spôsobujúce fyzické zranenia, bez úmyslu spáchať samovraždu. Jeho účelom je vyjadriť alebo uvoľniť emocionálny nepokoj. Často sa objavuje práve v období dospievania, je spôsobom, akým sa mladí ľudia vyrovnávajú s problémami. Niekedy býva sebapoškodzovanie volaním o pomoc, aby si už konečne niekto všimol, že niečo nie je v poriadku.
Práve pre aktuálnosť tejto témy sme sa rozhodli zorganizovať pre žiakov 8. ročníkov besedu s Mgr. Martinou Jurčovou z HZOS Vranov nad Topľou.

dec
03

Nelátkové závislosti

dospievanie miniSúčasná doba disponuje stále väčším množstvom technických vymožeností, ktoré pomáhajú modernému človeku zvládať veľmi rýchle tempo súčasného života. Moderný človek ju zväčša bez problémov prijíma, ovláda a kontroluje. Netrvalo však dlho a v priebehu niekoľkých rokov práve táto technika začína mať aj svoj odvrátený rozmer a produkuje svoje problémy.
Dňa 3. 12. 2019 si pre našich piatakov pani Martina Jurčová z Hornozemplínskeho osvetového strediska pripravila besedu na tému novodobé nelátkové závislosti, ktorými sú hlavne závislosti na internete a mobiloch, no nazreli sme aj do témy chorobného nakupovania (Black Friday), športu, plastických operácií, tetovania a posadnutosti zdravou výživou.

dec
02

Beseda o AIDS

aids miniPrvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá aj napriek tomu, že možnosti liečby aj prevencie existujú. Práve prevencia je základnou témou, na ktorú sa aktivity pre mladých zameriavajú.
Najmä pre vážnosť tohto ochorenia sme pre žiakov 9. ročníkov zorganizovali besedu s aktivitou, ktorú viedla Mgr. Jana Lutašová-Husťáková z CPPPaP Vranov nad Topľou. V rámci prednášky sa deviataci dozvedeli viac o víruse HIV a chorobe AIDS, v rámci besedy a aktivity zasa prístupnou formou podstatné informácie o prenose vírusu, o motívoch a dôsledkoch rizikového správania.

nov
29

Slávici z lavice

sl miniV piatok 29. novembra 2019 sa naša škola rozozvučala slávičími hlasmi našich spevákov v školskom kole súťaže v speve populárnej piesne SLÁVICI Z LAVICE. 20 spevákov súťažilo v troch kategóriách. Každý z nich zaspieval pieseň podľa vlastného výberu s hudobným podkladom alebo v sprievode školskej kapely Ťahák. Výkony súťažiacich boli obdivuhodné, čo ocenili diváci potleskom a porota v zložení Mgr. Viera Puškárová, PaedDr. Jarmila Kolesárová, Mgr. Zuzana Mičejová a Mgr. Zuzana Štefanková mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tých najlepších.

nov
29

KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU

komiks miniDňa 29. 11. 2019 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravila pre úspešných žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU“, jej slávnostné vyhodnotenie. Odovzdávaniu cien predchádzala prednáška slovenského spisovateľa a jazykovedca, vysokoškolského pedagóga, vedúceho Katedry slovenského jazyka Prešovskej univerzity v Prešove a v neposlednom rade nielen znalca dejín a teórie komiksu ale aj samotného autora diel tohto literárno - výtvarného umenia PhDr. Petra Karpinského, PhD. Svojimi odbornými znalosťami a neskrývaným nadšením pre komiks zaujal všetkých svojich poslucháčov, ako aj prezradil mnohé tajomstvá, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie tvorby „obrazov s bublinami“. Niet preto divu, že úloha porotcu a hodnotiteľa bola zverená práve jemu.

nov
29

Poďakovanie spoločnosti EDUCTECH n. o.

eductech logoZákladná škola Sídlisko II týmto vyjadruje poďakovanie spoločnosti EDUCTECH n. o. za finančnú podporu na nákup obrábacích strojov Unimat 1 basic. Tieto zariadenia budú prioritne využívané na hodinách techniky. Žiaci našej školy tak získali možnosť rozvinúť svoje psychomotorické a kognitívne schopnosti pri využívaní obrábacích techník. Práve strojové opracovanie materiálov je náplňou učiva 9. ročníka v predmete Technika. Vďaka tomu môžu žiaci získavať znalosti nielen v teoretickej, ale aj praktickej rovine vzdelávania. Všetky zariadenia sú konštruované s ohľadom na bezpečnosť a ergonómiu žiakov daného veku.
Vysoko pozitívne hodnotíme ochotu spoločnosti EDUCTECH n. o. pomáhať pri podpore technického vzdelávania, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že je to už druhá finančná podpora poskytnutá našej škole.

nov
28

Technická olympiáda

to miniDňa 28.11.2019 sa na SOŠD vo Vranove nad Topľou konal 10. ročník obvodného kola Technickej olympiády. Olympiáda pozostáva z dvoch častí: 

1) Test teoretických vedomostí
2) Praktická výroba výrobku podľa technického výkresu
Žiaci našej školy sa umiestnili nasledovne:

nov
28

iBobor

ibobor miniNovemeber už tradične patrí súťaži iBobor aj v našej škole. Spolu so 89 768 súťažiacimi z 1116 škôl na celom Slovensku sme sa tak pripojili k medzinárodnej účasti na tejto zaujímavej informatickej súťaži. Súťažili sme v 4 kategóriách. Zo 108 zúčastnených súťažiacich v našej škole bolo až 75 úspešných. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto dosiahol aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musel v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov zo 72, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov z 96 a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov z 80.

nov
28

Záchranári na lúke, v lese v horskom teréne

ochr mini"Záchranári na lúke, v lese v horskom teréne" takto znela téma 7. ročníka výtvarnej súťaže "Ochranárik", vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR, ktorú každoročne organizuje Okresný úrad, odbor krízového riadenia vo Vranove nad Topľou. Jej poslaním je prepojenie tvorivého výtvarného prejavu žiakov s teoretickými vedomosťami o záchranárskych zložkách a číslach tiesňového volania, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou života človeka.
Aj naši žiaci sa podieľali na vytvorení malých umeleckých diel s touto tematikou.
Ich výtvarné zanietenie prinieslo úspech, z ktorého sa všetci tešíme.

nov
27

Chemická olympiáda – Mendeliáda

mendel miniDňa 27. 11. 2019 sa na ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou konal 2. ročník obvodného kola chemickej olympiády pod názvom Mendeliáda. Súťaž bola pomenovaná podľa významného chemika D. I. Mendelejeva. Podujatie zorganizoval kabinet chémie v spolupráci so spoločnosťou BUKÓZA HOLDING, a. s., Hencovce. Na Mendeliádu sa prihlásilo 11 základných škôl, ktoré reprezentovala trojica žiakov – siedmak, ôsmak a deviatak. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Žiaci si vyskúšali tímovú prácu, pozorovacie schopnosti a experimentálne zručnosti. Po Mendeliáde nikto neobišiel naprázdno. Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. darovala každému žiakovi fľašu na vodu s logom spoločnosti. Žiaci na prvých miestach sa tešili z cien, ako sú inteligentné hodinky, Power banka alebo reproduktor.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI