dec
09

Pytagoriáda

Začiatok decembra už dlhodobo patrí - okrem mikulášskej nádielky -  aj matematickej súťaži Pytagoriáda.  V tomto školskom roku sa konal už jej 38. ročník v dňoch 7. a 8. 12. 2016.

dec
09

Mikulášsky basketbal

V pondelok 5.decembra sa v popoludňajších hodinách vo veľkej telocvični uskutočnil Mikulášsky basketbalový turnaj dievčat jednotlivých oddelení CVČ. Pozvanie na turnaj prijali mažoretky z TS Varanovia, tanečníčky a speváčky z DFS Cifroško, volejbalistky a atlétky zo Športového krúžku. Aj keď v prvom rade išlo o zábavu, dievčatá ku každému zápasu pristupovali veľmi zodpovedne a nič si počas hry nedarovali.

dec
09

Beseda so spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou

Dňa 1.12.2016 sa žiaci IV.A a IV.B triedy zúčastnili besedy so spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou. V príjemnom prostredí Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou sa zoznámili s tvorbou tejto spisovateľky. Pani Alžbeta Verešpejová prezradila žiakom, čo ju inšpirovalo k napísaniu jej troch najznámejších kníh Trio Kotkodák, Šušlavá Mušľa a Neplechy školníčky Agneše. Žiakov zaujímalo aj to, aké nové knihy pripravuje pre deti a načo sa môžu tešiť z jej tvorby. Nakoniec si každý žiak odniesol peknú záložku do knihy s jej vlastnoručným podpisom.

dec
09

Komiksiáda a Ochranárik

V rámci akcie Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou "Vranovské knihodni" sa dňa 30.11. a 1. 12. 2016 uskutočnili aj vernisáže a vyhodnotenia výtvarných súťaží, do ktorých sa úspešne zapojili aj naši žiaci. Spisovateľ Peter Karpinský aj tento rok prišiel medzi mladých tvorcov komiksov, aby im poradil, povzbudil ich do ďalšej tvorivej činnosti a zároveň vyhodnotil zaujímavé diela z tejto oblasti umeleckej tvorby.

dec
06

Besedy o zdravom životnom štýle

V piatok 2. 12. 2016 boli pre žiakov zorganizované dve besedy zamerané na zdravý životný štýl, ktoré si pre nás pripravila Mgr. Jurčová z Hornozemplínskeho osvetového strediska.

Prvá bola pripravená pre žiakov piatych ročníkov na tému „Nebezpečenstvo konzumácie energetických nápojov". „Energeťáky" sa stali medzi mladými ľuďmi veľmi populárnymi. Naším cieľom bolo informovať žiakov z akých zložiek sú vyrobené, o rizikách ich konzumácie, prečo sú nevhodné pre deti. Žiakom sme prízvukovali dôležitosť pitného režimu, aké nápoje sú vhodné a prospešné pre ich zdravie.
Počas druhej prednášky, ktorá bola určená pre žiakov ôsmych ročníkov na tému „Anorexia, bulímia a iné poruchy príjmu potravy" boli žiaci oboznámení s ponímaním ideálu krásy od dávnej minulosti až po súčasnosť, s prejavmi spomínaných chorôb, ale aj s tým, ako im úspešne predísť.

nov
29

Slávici z lavice

U nás spieva celá škola je názov piesne, ktorá zaznela v utorok 22. novembra v úvode súťaže v speve populárnych piesní Slávici z lavice. Že je to skutočne tak, dokázalo 19 spevákov svojím krásnym spevom. Získali si priazeň publika, ktoré ich povzbudzovalo potleskom a známejšie piesne si s nimi aj zaspievalo.

nov
28

Malý konštruktér

Dňa 24.11.2016 sa v našom ŠKD uskutočnila súťaž v skladaní stavebnice SEVA – „Malý konštruktér“. V tento deň medzi sebou súťažili deti I. - VIII. oddelenia, zložené zo 4 súťažiacich. Stavebnica SEVA je kreatívna, deťom rozvíja myseľ i manuálnu zručnosť, bola niekoľkokrát označená titulom „Správna hračka“ (r. 2012, 2014, 2015).

nov
28

Detský čin roka

Práve prebieha 16. ročník tohto projektu, ktorý je pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Žiaci našej školy sa každú jeseň zapájajú do detskej poroty. Čítajú nominované príbehy a hlasujú za skutky, ktoré považujú za najcennejšie v šiestich kategóriách:

nov
27

Vybíjaná štvrtákov

Dňa 25. 11. 2016 sa stretli štvrtáci našej školy na turnaji vo vybíjanej. Zápolili štyri triedy v štyroch zápasoch, v ktorých si každá trieda vylosovala súpera. Hralo sa na volejbalovom ihrisku, jeden zápas trval 7 minút. Štvrtáci ukázali svoju znalosť pravidiel, bojovnosť, pohotovosť, šikovnosť uhýbať sa pred vybitím.

nov
25

Stretnutie s prváčikmi

Dopoludnia 22. a 24. novembra 2016 navštívili triedu našich prváčikov ich mladší kamaráti z MŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou. Prišli sa pozrieť ako sa našim najmladším žiakom darí, čo všetko sa už v novej škole naučili, zažili a tiež ukázali, načo sa majú budúci školáci tešiť a aj pripraviť.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI