jún
24

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že dňa 27.6.2019 (štvrtok) bude činnosť ŠKD z dôvodu hodnotiacej porady skrátená do 13.00 hod.

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         že dňa 27.6.2019(štvrtok)                                   bude činnosť ŠKD  z dôvodu hodnotiacej porady skrátená                                  do 13.00 hod.
jún
21

Školská športová olympiáda

sso miniV piatok 21.6.2019 sa mladí nadšenci pohybu zhromaždili na športovom areáli našej základnej školy. Školská športová olympiáda začala svižnými výkonmi našich mažoretiek. V úvodnom ceremoniáli nechýbal olympijský sľub a vztyčovanie vlajky za znenia olympijskej hymny. Súťažilo sa v disciplínach: beh na 60 m, beh na 300 m, štafetový beh, skok do diaľky, hod na cieľ, skok z miesta, v kolektívnych športoch – volejbal, futbal, vybíjaná, basketbal. Nechýbalo športové nasadenie a srdečné povzbudzovanie. Deň plný športu mal aj výchovný efekt, nakoľko tímové disciplíny ešte viac utužili žiacke kolektívy a naučili ich vzájomne kooperovať. Pri pohľade do natešených očí žiakov a ich šťastných úsmevov na tvári sme však víťazmi boli všetci, ktorí sme tento deň strávili spoločne.

jún
20

Prváci na návšteve u predškolákov

pnnp miniŽiaci I. B triedy navštívili 20.6.2019 deti v MŠ Okulka. Na toto stretnutie sa usilovne pripravovali celý školský rok. Postupne sa zoznamovali s písmenkami, skladali ich do slabík, slov. Slová spájali do viet a výsledkom je, že už dokážu čítať sami. Svoje čitateľské schopnosti ukázali predškolákom čítaním známej rozprávky o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Škôlkarom sa príbeh v podaní prváčikov veľmi páčil. Odmenili ich potleskom a malým darčekom. Dúfame, že našich žiakov – onedlho už druhákov, bude sprevádzať radosť z čítania aj naďalej.

jún
17

Kľúčik od trinástej komnaty

akademia mini„Hľadáme vždy kľúčik od trinástej komnaty,
sú v nej srdcia ukryté, je v nej on, ja aj ty.“
Ako je známe, v mnohých krajinách je 13 nešťastné číslo, ktoré prináša smolu. Samotný termín „ trinásta komnata“ má však pôvod rozprávkový. My sme sa snažili prostredníctvom našich komnát a vystúpení odhaliť tajomstvo ukryté v trinástej komnate. Naším tajomstvom neboli problémy, nešťastie, strach, bolesť, trápenie, sklamanie, ale práve naopak, skrývala sa v nej LÁSKA.
Programom nás sprevádzali dvaja teenageri, Emka a Aleš, ktorí zlatým kľúčikom odkrývali jednotlivé komnaty. V nich sme mali možnosť vidieť vystúpenia rôznych vekových kategórií žiakov, od prvého po deviaty ročník.

jún
14

Návšteva v ZOO Košice

zooke miniDňa 14.6.2019 žiaci I. ročníka navštívili v rámci koncoročnej exkurzie ZOO Košice.
Prváci sa na návštevu ZOO v Košiciach veľmi tešili a preto im cesta autobusom rýchlo ubehla. Celé dopoludnie strávili pozorovaním cudzokrajných zvierat. Teplé, letné počasie spôsobilo, že väčšina zvieratiek bola zo svojich úkrytov vonku vo výbehoch. Žiaci obdivovali rôznych, pestrosfarbených, cudzokrajných vtákov, voľne sa pohybujúce pávy, nezbedné opice, oddychujúceho leva, plávajúce tulene, ťavy, tučniakov počas kŕmenia, krásnych pelikánov, labute, plameniaky, na stráži postavené surikaty a iné známe zvieratá. Pozorovaním skutočných zvierat a prečítaním informácii z priložených tabúľ si mohli prehĺbiť poznatky o pôvode zvierat, potrave, pohybe a ich zvyklostiach.

jún
14

Druháci v Humennom

he2 miniDňa 14.6.2019 v rámci koncoročnej exkurzie druháci navštívili Vihorlatské múzeum v Humennom. Pozreli si umelecko-historickú expozíciu – renesančný kaštieľ, ktorý ponúka pohľad na bývanie šľachty v minulosti, prírodovednú expozíciu, kde žiaci obdivovali širokú paletu živočíšstva Horného Zemplína a nakoniec aj expozíciu ľudovej architektúry – skanzen. S veľkým záujmom si vypočuli výklad priamo v drevenom kostolíku, ktorý bol pôvodne postavený bez použitia jediného klinca. Z exkurzie sa vrátili príjemne unavení, ale obohatení o nové poznatky.

jún
14

Škola v prírode

svp miniV dňoch 10.6. – 14.6.2019 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili školy v prírode v rekreačnom zariadení Crocus v Kežmarských Žľaboch s cieľom rozšíriť teoretické poznatky z výuky o praktické poznatky o prírode priamym pozorovaním, upevňovať zdravie a telesnú zdatnosť, upevniť kolektív a vytvárať správne vzájomné vzťahy, viesť k uvedomelej disciplíne a spoznávať krásy Slovenska.
Cestou do Tatier urobili prehliadku Spišského hradu a v Levoči si pozreli interiér Baziliky sv. Jakuba so známym oltárom majstra Pavla z Levoče.

jún
12

Tretiaci v Bardejove

tvbj miniTretiaci sa dňa 12.6.2019 vybrali spoznávať krásy prírody i historické pamiatky horného Šariša. Navštívili mesto Bardejov s jeho starobylými hradbami, unikátnym Radničným námestím, nádhernými gotickými meštianskymi domami, či spoznávali krásu sakrálneho umenia v Bazilike minor Sv. Egídia. Nemenej pútavá bola aj prehliadka pamiatok ľudového staviteľstva v najstaršom skanzene na Slovensku, v Bardejovských kúpeľoch. Z exkurzie si odniesli nielen pekné suveníry, ale aj nezabudnuteľné zážitky.

jún
10

Matematický klokan

klokan miniV tomto školskom roku sme znova zabojovali 21. marca v súťaži Matematický Klokan. Súťažilo 103 žiakov 1. a 2. stupňa. Mali sme i jedného šampióna: Martina Kozáka z IX.C a úspešných riešiteľov:
Kocáková Katarína, Novysedlák Alex VIII.B, Henkeľ Ondrej Alex VII.A, Mičejová Zuzana V.B, Vardžíková Daniela, Vasilko Richard V.B, Mižovová Alexandra, Petríková Dominika, Gešperik Milan IV.A, Ťasko Boris III.A, Zajícová Katarína III.B, Pisarčíková Vanesa, Berta Daniel, Radomský Pavol II.A, Lobodašová Lea, Pivovarníková Laura II.C

jún
04

Súťaž Mladí záchranári

sck logo miniDňa 4. 6. 2019 sme sa zúčastnili súťaže organizovanej Slovenským červeným krížom vo Vranove nad Topľou. Dievčatá súťažili v poskytovaní prvej pomoci.
Naše Mladé záchranárky Bianka, Inga, Nina, Megy a Slávka zvíťazili a získali pre našu školu 1. miesto.
Našim žiačkam patrí pochvala za celoročnú prípravu a organizátorom za zvládnutie náročnej súťaže.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI