nov
16

Návšteva múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach a návšteva firmy CHETRA

ml miniDňa 16. novembra 2018 sa žiaci 8.A,B,C našej školy zúčastnili exkurzie v Medzilaborciach. Cieľom cesty bola návšteva múzea Andyho Warhola a firmy CHETRA. Múzeum A. Warhola bolo historicky poučné, zaujímavé. Žiakov zaujali jeho diela, príbeh jeho rodiny, jeho oblečenie a hlavne jeho umelecké diala. Väčšina žiakov bola s návštevou múzea spokojná. Neopísateľný zážitok pre žiakov bola návšteva firmy CHETRA. Žiakov privítal riaditeľ firmy p. Ing. Bubnár, ktorý po krátkom predslove zaviedol žiakov do WELLNESS centra. Nechýbali tu sauny a bazény. Žiakov potom čakala návšteva hlavnej budovy, v ktorej mali možnosť vidieť stroj na rezanie vodným lúčom.

Ide o progresívnu metódu delenia materiálov, ako sklo, laminát, drevo, kameň a pod. Žiakov zaujalo aj využitie modernej techniky v praxi. Toto uplatnenie videli pri žiarových nástrekoch, kde sa využíva počítač. Týmto spôsobom sa zvyšuje odolnosť materiálov voči korózii, voči opotrebovaniu, oxidácii a materiály sú hlavne zdravotne nezávadné. Pekné a ekologické v tejto firme je aj to, že teplo, ktoré získavajú pri výrobe elektrickej energie splyňovaním dreva, používajú na vykurovanie.
Táto exkurzia splnila svoj účel a v žiakoch zanechala tie najkrajšie dojmy.

 • img_20181116_112018
 • img_20181116_112802
 • img_20181116_113021
 • img_20181116_113248
 • img_20181116_113314
 • img_20181116_113413
 • img_20181116_114048
 • img_20181116_114102
 • img_20181116_114322
 • img_20181116_115157
 • img_20181116_120657
 • img_20181116_120728
 • img_20181116_121230
 • img_20181116_121339
 • img_20181116_121357
 • img_20181116_121358
 • img_20181116_121852

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI