dec
13

PYTAGORIÁDA

pyt miniCieľom matematickej súťaže PYTAGORIÁDA je nielen podchytiť záujem o matematiku ako vyučovací predmet prostredníctvom jednej z dominantných vlastností detí – ich súťaživosti, ale aj podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením, či rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike. V tejto súťaži okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov. V kategóriách P3, P4 a P5 je dvojkolová (školské a okresné kolo). A v kategóriách P6, P7 a P8 je trojkolová (školské, okresné a celoštátne kolo). 

V školskom roku 2018/2019 prebieha už 40. ročník tejto súťaže a ani v tomto roku sa naši žiaci 3. až 8. ročníka v školskom kole, ktoré prebehlo 12. a 13. decembra, nedali zahanbiť. 

Medzi tretiakmi v kategórii P3 boli úspešní títo žiaci: 1. Viktor Kóňa (III.B), 2. Katarína Zajícová (III.B), 3. Matúš Novikmec (III.B), 4. Noemi Mitríková (III.A).

Štvrtácka P4 bola ešte úspešnejšia: 1. Milan Gešperík (IV.A), 2. Adam Jakubo (IV. A), 3. Michael Kozák (IV.B), 4. Tamara Furková (IV.D), 5 Mária Sabolová (IV.D), 6. Samuel Kolesár (IV.A), 7. Tomáš Kalman (IV.B), 8. Gabriel Šmatko (IV.D), 9. Dominika Petríková (IV.A), 10. Laura Ravasová (IV.B).

V kategoriách P5, P6, P7 a P8 sa súťaže zúčastnilo 57 žiakov, z nich bolo 20 úspešných. Právo reprezentovať školu si v okresnom kole vybojovala trojica najlepších.

P5    1. Patrik Macuga 11+8 =19b
       2. Simona Janová 10+9 = 19b
       3. Natália Keblešová 11+7 = 18b

P6   1. Juliána Tarčinská 11+7 =18b
       2. Šimon Havrila 12+5 =17b
       3. Emília Kaňuchová 11+6 =17b

P7   1. Mária Mihalčinová 11+9 = 20b
       2. Igor Višňovský 10+6 = 16b
       3. Ingrid Tkáčová 10+5 =15b

P8   1. Ondrej Lehončák 12+9 = 21b
       2. Alex Novvsedlák 11+8 = 19b
       3. Katarína Kaňuchová 10+9 = 19b

Úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole..... Aj vďaka našim výborným učiteľom môžu žiaci poznatky získané na vyučovaní využívať v takýchto súťažiach.

  • sam_3595
  • sam_3596
  • sam_3597
  • sam_3598
  • sam_3599

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI