feb
01

VŠETKOVEDKO – súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

vv miniDo 10. ročníka tejto vedomostnej súťaže sa 29. novembra zapojilo 50 žiakov 2., 3. a 4. ročníka. Druháci museli za 40 minút zvládnuť 24 otázok, tretiaci a štvrtáci 30 otázok z rôznych oblastí – vlastiveda, prírodoveda, slovenský a anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, informatická a dopravná výchova. Na vyhodnotenie súťaže si museli dlhší čas počkať, veď na Slovensku sa do súťaže zapojilo 19 187 žiakov.
Tí, ktorí sa zaradili medzi 30 % najúspešnejších vo svojej kategórii, získali titul VŠETKOVEDKO.
Všetkovedkom školy sa po druhýkrát stala Laura Ravasová zo IV.B triedy. Získala 205 bodov z možných 210 a umiestnila sa na 2. mieste na Slovensku. Svojim výkonom porazila 99,78 % zúčastnených štvrtákov. Je to obrovský úspech. Laure srdečne blahoželáme.

NAŠI VŠETKOVEDKOVIA:
2. ročník
1. Laura Pivovarníková II.C
2. Miroslava Petrová II.A
3. Lea Lobodášová II.C, Rastislav Petro II.A
4. Lenka Lapková II.D, Martin Petrík II.B, Vanesa Pisarčíková II.A, Ella Venglovičová II.D
5. Pavol Radomský II.A

3. ročník 
1. Katarína Zajícová III.B
2. Noemi Mitriková III.A

4. ročník
1. Laura Ravasová IV.B
2. Michael Kozák IV.B, Nicola Sopková IV.A
3. Dominika Petríková IV.A
4. Tomáš Kalman IV.B
5. Šimon Uzoráš IV.A
6. Tamara Kolesárová IV.A

Blahoželáme a už sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 0402
  • 05
  • 06

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI